Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy

Om veilederen

Denne veilederen til forurensningsforskriftens kapittel 5 er utarbeidet av Miljødirektoratet.

Veilederen er i første rekke rettet mot ansvarlige anleggseiere, og gir rettledning om hvordan de skal forholde seg til forskriftens bestemmelser og hva som forventes av dem. Andre målgrupper er:

  • kommuner som berøres av kartleggingsbestemmelsene
  • statsforvalteren, som er forurensningsmyndighet etter forskriften
  • konsulenter som skal utføre kartlegging og/eller tiltaksutredninger etter forskriftens bestemmelser

Ved planlegging av ny støyende virksomhet eller ny støyfølsom bebyggelse henvises det til Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), med tilhørende veileder.

Historikk

Forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy ble fastsatt 30. mai 1997. Luftdelen av forskriften var til revisjon i 2001/2002, og ble avløst av forskrift om lokal luftkvalitet av 4. oktober 2002. Støykravene i forskriften ble fra samme dato videreført i forskrift om grenseverdier for støy. I juni 2004 ble grenseverdiforskriften for støy inkludert som kapittel 5 i forurensningsforskriften. Nytt kapittel 5 ble vedtatt 19. november 2004, med ikrafttredelse 1. januar 2005.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid