Veileder til forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy

§ 5-1 Formål

Kapittel 5 i forurensningsforskriften har flere formål:

  • sikre at minstestandarden for miljøkvalitet overholdes.
    Det er satt en øvre grense for støynivå innendørs. Minstestandarden er angitt til å være 42 dB innendørs og omtales som "tiltaksgrensen". 
  • bidra til å forebygge og redusere støy.
    Det er i tråd med formålet til EUs rammedirektiv for støy, som er implementert gjennom forskriften.

Ved planlegging av ny virksomhet eller ny støyfølsom bebyggelse skal det legges til grunn strengere miljønormer. Disse er angitt som grenseverdier i Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Grenseverdiene angitt i T-1442 ligger også til grunn som minstestandard i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, med tilhørende standard NS 8175.

Forurensningsforskriftens tiltaksgrense på 42 dB innendørs må derfor ikke benyttes som kriterium for å vurdere akseptabelt støynivå når det planlegges støyende aktivitet eller ny støyfølsom bebyggelse. I slike tilfeller skal retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) legges til grunn.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid