Allemannsretten gir rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – når ferdselen "skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet". Allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.

Her kan du sykle

På innmark

 • du kan sykle på veier og stier som fører til utmark (ikke organisert ferdsel som for eksempel sykkelløp) hvis du holder avstand til gårdstun, hytter og hus.

I utmark

 • du kan sykle etter veier og stier i lavlandet
 • du kan sykle fritt i høyfjellet

Veien, stien eller terrenget du sykler i må tåle slik bruk. Undersøk gjerne om det finnes sykkelkart som viser tilrettelagte sykkelruter for området.

Du kan stoppe og raste i utmark, men ikke legg rasten inntil hus eller hytte der det bor folk.

Du kan sykle med el-sykkel de samme plassene som du kan sykle med vanlig sykkel, så lenge grunneier ikke uttrykkelig har forbudt bruk av el-sykkel. I noen markaområder, friluftsområder og verneområder kan det være forbudt å sykle eller området kan ha spesielle regler for sykling og bruk av el-sykkel.

 

Utmark er

 • det meste av skog, fjell, myr, strand og vatn
 • alt som ikke er innmark

Innmark er

 • gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite eller liknende områder
 • små utmarksarealer som er omsluttet av innmark
 • områder som er sperret av til vern av drikkevann, områder avsatt til viltoppdrett, annen næringsvirksomhet eller militær aktivitet

Hva som defineres som innmark og utmark er regulert i friluftsloven.

I verneområder kan andre regler gjelde

Du er velkommen til å nyte friluftslivet i verneområdene. Allemannsretten gjelder også her. Noen aktiviteter kan likevel være unntatt i områdets verneforskrift, særlig i naturreservatene. 

Drikkevannsforskriften og vannressursloven kan også legge restriksjoner på aktiviteten i et område. Sjekk med kommunen hvis du er i tvil.

Husk allemannspliktene på sykkeltur

Når du nyter naturen på sykkel, husk å

 • ta med deg søppelet ditt hjem
 • bruke offentlige toaletter der det er tilgjengelig, om ikke grave ned eller på annen måte sørge for at det ikke er til sjenanse for andre
 • ikke sykle i sårbart terreng (mye, tørrberg m.m.), siden høyfjellsnaturen er spesielt utsatt for terrengslitasje
 • bruke stier som tåler sykling
 • unngå å sykle på de mest brukte turstiene for ferdsel til fots
 • sykle med en fart som respekterer de andre som bruker samme sti
 • ikke forstyrre husdyr på beite eller vilt. Lukk grinder etter deg

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter.

Allemannspliktene gjelder alle som ferdes i naturen. Du har for
eksempel et ansvar for å ta hensyn til andre, og for å rydde og plukke
opp søppel etter deg. Slik blir det hyggeligere for alle å komme tilbake til et sted.

Om ferdselskultur sier friluftsloven:

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor skal

 • opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre
 • ikke påføre miljøet skade
 • ikke etterlate seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen

Mange sammen på tur?

Organisert ferdsel er i utgangspunktet en allemannsrett, men når mange ferdes sammen øker faren for at det kan oppstå ulempe for grunneieren og skade på naturen. Hver enkelt, og gruppen som helhet, må derfor være ekstra aktsomme. I noen tilfeller kreves tillatelse fra grunneier.

Organisert friluftsliv er når grupper med mennesker utøver friluftsliv sammen. For eksempel guidede grupper, turer organisert av lag og foreninger, og ulike arrangementer som f.eks. friluftskonserter. Det er ikke vanlig å betrakte skoleklasser og barnehager på tur som organisert ferdsel.

Regler for store samlinger av folk i friluft

Ved organisert ferdsel i utmark hvor du regner med at det vil medføre skade eller ulempe for grunneier, bruker, naturen eller andre som utøver friluftsliv (for eksempel ved at det foregår over tid på samme sted), bør du avklare det med grunneier. Å sette opp en skriftlig avtale bidrar til å hindre konflikter.

Regler for når mange utøver en aktivitet sammen finner du i friluftsloven.

Du må få lov av grunneier

 • hvis du skal sette opp en sperring, samle folk, ha start eller innkomst
 • der hvor sammenstimling av folk kan medføre nevneverdig skade eller ulempe

Dette gjelder særlig friluftsmøter, idrettsstevner og liknende.

Syklister i løp og rideklubber kan ikke benytte seg av retten til å sykle og ri på vei og opparbeidet sti i innmark når veien eller stien fører til utmark.

Andre allemannsretter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid