Spørsmål om hvor det er tillatt å ferdes

Spørsmål om innmark og utmark

Spørsmål om høsting og sanking

Spørsmål om ulovlige skilt, stengsler og gjerder

Spørsmål om hvor det er tillatt å ferdes

Er el-sykling lovlig etter friluftsloven?

Ferdsel med el-sykkel er ikke er regulert av friluftsloven. Om slik ferdsel er ulovlig må avklares på annet grunnlag enn etter friluftsloven, for eksempel etter straffeloven.

Vi viser til uttalelse fra Klima- og miljødepartementet av 12. oktober 2022 (ref. 22/2663-2).

Friluftsloven § 2 gir regler om allmennhetens rett til ferdsel og opphold i utmark. Bestemmelsen fastslår blant annet at det gjelder en allemannsrett til å ferdes med sykkel «på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet».

Som dere er inne på i e-posten 30. juni, omfatter allemannsretten til ferdsel med sykkel ikke bruk av el-sykler. Det står uttrykkelig i forarbeidene at tråsykkel ikke omfatter sykkel med hjelpemotor. Det er også fastslått av Høyesterett i Rt. 1973 s. 869 at ferdselsretten etter § 2 annet ledd generelt er avgrenset mot ferdsel som skjer ved hjelp av motor. Dette harmonerer også med de øvrige bestemmelsene i friluftsloven.

Friluftsloven § 2 gir allmennheten rett til ferdsel i utmark, uavhengig av hvilket syn grunneier eller bruksberettigede (heretter for enkelthets skyld bare kalt grunneier) har på ferdselen. Dette innebærer ikke at ferdselsformer som ikke er allemannsrett, nødvendigvis dermed er forbudt. I alle fall ikke etter friluftsloven. Derimot kan ferdselen være forbudt etter annet lovverk.

El-sykler er motoriserte fremkomstmidler, og omfattes i utgangspunktet av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark i motorferdselloven § 3. Gjennom en tilføyelse av ny § 2a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag i 2017, ble det imidlertid gjort et unntak fra dette forbudet for el-sykler.

Etter dette er el-sykler ikke lenger generelt forbudt (fra det offentliges side) å bruke i utmark. Du vil derfor for eksempel ikke bøtelegges etter motorferdselloven dersom du påtreffes med el-sykkel i utmark. El-sykling omfattes derimot fortsatt ikke av allemannsretten. Du har derfor ikke noe krav på å få bruke el-sykkel i utmark dersom grunneieren skulle motsette seg dette.

Bruk av el-sykkel i utmark er altså ikke en ferdselsrett etter friluftsloven. Men friluftsloven gjør på den annen side heller ikke denne ferdselen ulovlig slik vi ser det. På samme måte som friluftsloven heller ikke gjør bruk av snøscooter (som heller ikke omfattes av ferdselsretten) ulovlig. Når bruk av snøscooter ofte er ulovlig er det som følge av motorferdselloven. Etter vårt syn kan det ikke utledes av friluftsloven et forbud mot bruk av el-sykler i utmark. Så vidt vi kan se støtter ikke ordlyden en slik tolkning. Uttalelsen dere viser til i Ot. prp. nr. 2 (1957) s. 25 fastslår for øvrig ikke at «sykkel med hjelpemotor» ikke er tillatt. Det uttalelsen sier er at «tråsykkel omfatter ikke sykkel med hjelpemotor…».

Bruk av el-sykkel i utmark vil imidlertid kunne være ulovlig etter annet lovverk. Straffeloven § 346 fastsetter: «Med bot straffes den som bruker eller rår over fast eiendom i strid med rettighetene til eieren eller en annen som rettmessig rår over eiendommen, slik at den berettigede påføres tap eller ulempe, eller i strid med dennes uttrykkelige forbud.». Bestemmelsen gjelder ikke bruk som omfattes av allemannsretten, siden slik bruk er lovlig og dermed ikke «i strid med rettighetene til eieren eller en annen som rettmessig rår over eiendommen», men den vil kunne ramme ferdsel som ikke er en rettighet etter friluftsloven, slik som bruk av el-sykkel.

Det har her bl.a. betydning om grunneier uttrykkelig har motsatt seg bruken. Dersom grunneier har nedlagt et uttrykkelig forbud mot el-sykling, antar vi at slik bruk vil kunne rammes av
straffeloven § 346. Dersom grunneier ikke har nedlagt et slikt forbud, kommer det an på brukens negative konsekvenser for grunneier om den rammes av straffebestemmelsen eller ikke.

Man kan dermed si at spørsmål om ferdsel og lovligheten av denne i forhold til grunneier grovt sett kan deles i tre typetilfeller:

  1. Ferdsel som er regulert i friluftsloven, og som også er en rettighet etter friluftsloven. Slik ferdsel kan skje uavhengig av grunneiers syn, så lenge man holder seg innenfor lovens rammer om ferdselskultur osv. Eksempelvis ferdsel til fots. Eller ferdsel med sykkel på vei eller sti i lavlandet eller over alt på fjellet.
  2. Ferdsel som er regulert i friluftsloven, og som loven fastsetter at ikke er tillatt, fordi ferdselen bryter bestemmelser i loven. Ferdselen er dermed ulovlig på dette grunnlag. Eksempelvis ferdsel som bryter med bestemmelsen om ferdselskultur i § 11. Grunneier kan motsette seg slik ferdsel, og ev. bortvise etter § 11.
  3. Ferdsel som ikke er regulert av friluftsloven i det hele tatt. Om slik ferdsel er ulovlig må avklares på annet grunnlag enn etter friluftsloven, eksempelvis etter straffeloven. Bruk av el-sykkel i utmark faller i denne kategorien.

Forskjellen på bruk av sykler (som er en allemannsrett) og el-sykler er dermed grovt oppsummert at grunneier kan regulere bruken av el-sykler, for eksempel gjennom skilting. I tillegg kan bruk av el-sykkel i enkelte tilfeller uansett være ulovlig dersom aktiviteten volder tap eller ulempe jf. straffeloven § 346.

I tillegg kan kommunen etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 2a andre ledd bestemme at det ikke skal være tillatt med el-sykler i bestemte områder eller i bestemte traseer.

I verneområder vil det være kunne være ytterligere forskjell på regulering av el-sykler og vanlige sykler, men det går vi ikke nærmere inn på her. Videre kan ferdsel også være regulert etter annet lovverk. Eksempelvis kan det være ferdselsforbud nær drikkevannskilder, i noen av Forsvarets områder osv. Slike reguleringer vil gjennomgående også gjelde bruk av el-sykkel, men dette må avklares ved tolkning av den enkelte lov eller forskrift som hjemler reguleringen.

Har jeg rett til å ake på innmark?

Du kan ake på frossen eller snødekt mark fra 15. oktober til 29. april, men ikke på gårdsplass eller hustomt, inngjerdet hage eller park og annet for særskilt øyemed inngjerdet område hvor allmenhetens vinterferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

Hva som er innmark og utmark står i friluftsloven § 1 a. Eksempler på områder som regnes som innmark er dyrket mark, engslått og kulturbeite.

Friluftsloven § 3 handler om retten til ferdsel på innmark, og i første ledd står det:

"I innmark kan enhver ferdes til fots i den tid marken er frosset eller snølagt, dog ikke i tidsrommet fra 30. april til 14. oktober. Denne ferdselsrett gjelder likevel ikke på gårdsplass eller hustomt, inngjerdet hage eller park og annet for særskilt øyemed inngjerdet område hvor almenhetens vinterferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker."

I forarbeidene står det at ferdsel på ski og med kjelke likestilles med ferdsel til fots, se ot. prp. nr. 2 (1957) side 27. Derfor kan du ake på frossen eller snødekt mark fra 15. oktober til 29. april, men ikke på gårdsplass eller hustomt, inngjerdet hage eller park og annet for særskilt øyemed inngjerdet område hvor allmenhetens vinterferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

Husk at dette gjelder ferdsel til fots og aking. Hvis du skal stoppe og raste, må du gjøre det i utmark.

Friluftsloven § 3 andre ledd åpner for at grunneier (eller den som disponerer eiendommen) på eget initiativ kan forby ellers lovlig vinterferdsel på enkelte områder:

"Eier eller bruker kan – uansett inngjerding – forby ferdsel over hage, plantefelt, høstsådd åker og gjenlegg (attlegg) også når marken er frosset eller snølagt, såfremt ferdselen er egnet til å volde nevneverdig skade"

Begrepet "nevneverdig skade" brukes flere steder i friluftsloven. Det gir uttrykk for en lav terskel, men samtidig må det være noe mer enn ubetydelig skade. Skaden må ha et visst omfang, men hvor grensen går må avgjøres ut fra et konkret skjønn. Grunneier kan nedlegge forbud selv om det ikke har oppstått skade enda, dersom det er overveiende sannsynlig at dette vil skje om ferdselen fortsetter.

Vurderingen av om et forbud er ulovlig er en konkret vurdering, og vi anbefaler å ta kontakt med kommunen hvis det er uenighet om et forbud. Friluftsloven § 20 sier at hvis det er tvil eller uenighet om et stengsel, eller annen hindring, et skilt eller en kunngjøring er lovlig, kan grunneier eller et interessert friluftslag kreve uttalelse fra kommunen. Kommunen vil normalt svare også svare på henvendelser fra andre.

Hvor kan jeg villcampe/fricampe med bobil eller campingvogn?

Friluftsloven gir rett til parkering av bobil/campingvogn på eller langs privat vei. Grunneier kan forby både kjøring og parkering på privat vei, eksempelvis ved å sette opp skilt "Privat veg. Motorferdsel forbudt". På offentlig vei er det tillatt å parkere i utmark, så lenge det ikke volder nevneverdig skade eller ulempe. Det kan også være skiltet om forbud mot parkering på offentlig vei.

Husk at når du oppholder deg på noen andre sin eiendom skal du opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier eller andre, eller påfører miljøet skade. Hold også en avstand på minst 150 meter fra bebodd hus eller hytte når du camper med campingvogn/bobil.

Vi vil i tillegg minne om at motorferdsel i utmark i utgangspunktet er forbudt i henhold til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Med mindre annet følger av loven eller tillatelse med hjemmel i loven, vil det ikke være tillatt å kjøre i utmark for å parkere bobil eller campingvogn.

Kan man bade i lakseelver?

Utgangspunktet er at bading er en allemannsrett både i sjøen og i ferskvann. Fiske er en grunneierrett og de badende må ta hensyn til at fiske pågår i elva.

Bading må ikke foregå slik at det forstyrrer fiskere under deres praktiske fiske. Med dette menes at badende må holde seg utenfor rekkevidde av fiskerens redskap og ikke bade slik at det medfører redusert mulighet for fangst.

På elvestrekninger hvor det ikke fiskes er bading tillatt. Med uttrykket «ikke fiskes» menes både at det ikke fiskes her i løpet av fiskesesongen og de tilfeller hvor det fiskes regelmessig, men ikke på det tidspunkt hvor det faktisk bades.

Det er viktig at begge parter, både fiskere og badende viser hensyn og gjensidig respekt for hverandres friluftslivsaktiviteter.

Les mer om hvor du kan bade ifølge allemannsretten her:

Kan jeg gå til fots i preparerte skiløyper?

Vi kan ikke se at det er grunnlag for en tolkning av allemannspliktene som tilsier at det er forbudt å ferdes til fots i preparerte skiløyper. Samtidig mener vi at god ferdselskultur tilsier at en ikke skal være til ulempe for de som går på ski i de preparerte skiløypene.

Hvis en først skal gå til fots i preparerte skiløyper, oppfordrer vi til å gå på "løypeskulderen" for å minimere ulempen det kan ha for skiløperne.

Ferdsel i utmark

Du kan ferdes til fots i utmark hele året, så lenge det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet, jf. friluftsloven § 2 første ledd. Med ferdsel til fots siktes både til å gå på beina og på ski.

I utgangspunktet gir ikke allemannsretten enkelte brukergrupper en særskilt fortrinnsrett til enkelt områder. Samtidig skal alle som benytter seg av allemannsretten ta hensyn til andre brukere. Tilretteleggingstiltak som er tiltenkte en særligskilt brukergruppe, kan også andre brukergrupper ha et ønske om å benytte seg av. Det kan da oppstå konlifter mellom de ulike brukergruppene. Et eksempel på dette er preparerte skiløyper hvor enkelte kan ønsker å gå til fots, ferdes med hundespann eller sykle i løypen. Spørsmålet blir da om en på bakgrunn av allemannspliktene kan oppstille en fortrinnsrett til den brukergruppen tilretteleggingstiltaket var tiltenkt.

 Allemannspliktene

Friluftsloven § 11 første ledd sammenholdt med flere enkeltbestemmelser i friluftsloven, gir uttrykk for det vi kaller allemannspliktene. Når du benytter deg av allemannsretten må du opptre hensynsfullt og varsomt overfor grunneier, naturen og andre brukere. Friluftsloven skal også tolkes i lys av lovens formålsparagraf som sier at "[f]ormålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes", friluftsloven § 1.

Regelen om allemannspliktene er en rettslig standard. Det betyr blant annet at tolkningen av hva som regnes som hensynsfull og varsom opptreden, kan fastlegges gjennom rettspraksis, og endres i takt med normene i samfunnet. Dette gir regelen fleksibilitet og en mulighet til å komme til på forhold som lovgiver ikke forutså på den tiden loven ble vedtatt. De skjønnsmessige kriteriene kan også være utfordrende å anvende i konkrete konfliktsituasjoner. Rettspraksis gir lite veiledning om hvilke krav som stilles til den enkelte utøveren, og henviser ofte til allemannspliktene i mer generelle vendinger. Av forarbeidene (Ot.prp. nr. 2 (1957) s. 25) framgår det at allemannspliktene er personlig og ikke får anvendelse når allmennhetens ferdsel i sin alminnelighet volder skade.

Brudd på allemannspliktene kan gi grunneier eller bruker en bortvisningsrett, rett til erstatning eller det kan straffes med bøter, jf. friluftsloven §§ 11 andre ledd, 12 og 39.

Folk flest vil nok respektere oppfordringer om å gå på "løypeskulderen". Det er også mulig å tilrettelegge for flere brukergrupper i løypen, for eksempel ved at en side av løypen er tiltenkt de som går til fots mens den andre siden er med skispor tiltenkt skiløpere. Vi ser det som ønskelig at det tilrettelegges for sambruk der det er mulig. Det kan være enkelte som ikke respektere oppfordringene. Imidlertid er vår oppfatning at løsningen på dette ikke er sanksjoner og trusler om straff, men informasjon og dialog.

Må jeg spørre grunneier om tillatelse? 

Grunneiers samtykke er nødvendig i tilfeller der aktiviteter faller utenfor allemannsretten. Du er blant annet nødt til å innhente tillatelse dersom du ønsker å:

  • hugge friske trær for eksempel til en gapahuk
  • tilrettelegge for allemannsretten ved for eksempel å sette ut orienteringskasser, bygge og forsterke stier, bygge bruer eller klopper, sette opp skilt eller sette opp permanente innretninger som gapahuker
  • arrangere idrettsstevner og liknende med mange deltakere og tilskuere. Her kreves grunneiers tillatelse blant annet ved start og mål, og ellers på steder hvor sammenstimling av folk må påregnes, se friluftsloven § 10

Holder du deg innenfor de rettigheter og plikter som friluftsloven gir allmennheten, er det i utgangspunktet ingen grunn til å kontakte grunneier.

For enkelte typer bruk kan en avklaring med grunneiere likevel være lurt for å forebygge konflikt. Dette gjelder særlig når et areal vil bli benyttet fast til organisert eller kommersiell virksomhet, for eksempel av rideskoler. I en del tilfeller er faren for slitasje stor slik at det kan være tvil om når grensen for allemannsretten er overtrådt.  

Kan grunneier forby ferdsel på sti og vei i innmark? 

Grunneier kan forby ferdsel på sti og vei i innmark når det foreligger "nevneverdig skade", se friluftsloven § 3a. Begrepet «nevneverdig skade» er ment å si noe om størrelsen på skaden og må forstås slik at mindre skader ikke kvalifiserer til ferdselsforbud. 

Hva som så ligger i skadebegrepet må vurderes skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. Skaden må ha et visst omfang, men hvor grensen går må avgjøres ut fra et skjønn. Kommunens vurdering som lokalt friluftslivsorgan må tillegges stor vekt.  

Skadepotensialet kan variere med tid på året. Grunneiers adgang til å forby ferdsel må forstås slik at for eksempel en vei kan stenges med skilt på tider av året hvor denne brukes intensivt til landbruksvirksomhet. Det forutsettes da at det åpnes for ferdsel straks virksomheten opphører.

Grunneier kan nedlegge forbud selv om skade enda ikke har oppstått, dersom det er overveiende sannsynlig at dette vil skje om ferdselen får fortsette. Det må stilles strenge krav til sannsynligheten for at en slik skade vil oppstå. Er sannsynligheten liten må eier vente til skaden har oppstått før ferdsel nektes.

Bestemmelsen gir eier rett til selv å vurdere om forbud skal innføres, men blir forbud nedlagt i strid med friluftsloven § 3a, for eksempel fordi det ikke kan sannsynliggjøre nevneverdig skade eller tilstrekkelig dokumentere slik skade, vil skilt kunne være i strid med friluftsloven §13 og kunne fjernes med hjemmel i friluftslovens § 40.

Kan grunneier som feilaktig bortviser folk straffes?

Miljødirektoratet er ikke kjent med rettspraksis for at grunneier kan bli dømt for feilaktig å bortvise folk. Vår vurdering er at det skal mye til for at grunneier kan straffes for dette etter § 39 i friluftsloven.

Dersom grunneier har satt opp et skilt som har som formål å innskrenke allemannsretten eller annet ulovlig stengsel etter § 13 kan dette kraves fjernet med hjemmel i § 40 i friluftsloven.

Trusler om vold eller utøving av vold er straffbart uansett hvem som gjør dette. Ærekrenkelser kan selvfølgelig straffeforfølges på vanlig måte.

Flere spørsmål knyttet til bruken av allemannsretten kan bringes inn for kommunen med hjemmel i friluftsloven § 20.

Har jeg rett til å ferdes på privat brygge? 

Ferdsel og opphold på private brygger er ingen allemannsrett, se friluftslovens § 7. Bruk av privat kai eller brygge forutsetter at du har eiers samtykke.   

Du har likevel rett til å gå over brygge hvor bryggen og arealene innenfor stenger ferdsel langs strandsonen. Dette er gjerne tilfeller der det er utmark på begge sider av bryggen, men forholdene er slik at bryggen og arealene innenfor stenger for videre ferdsel. Det vil da være tillatt å ta raskeste vei over bryggen langs land for å komme til utmark på den andre siden. 

Siden ferdsel på brygger ikke er en allemannsrett, kan eieren kreve betaling av allmennheten for slik bruk uten at dette krever tillatelse etter friluftslovens § 14.

Er det en allemannsrett å kjøre motorkjøretøy på privat vei?

Ferdsel med motorkjøretøy er i utgangspunktet tillatt på privat vei i utmark. Eier av privat vei kan likevel nekte ferdsel med motorkjøretøy og har rett til å sette opp skilt som forbyr ferdsel med bil eller annet kjøretøy på privat vei. Eier av privat vei kan også sperre veien med bom. En mellomløsning er å tillate motorferdsel mot betaling av avgift – bomvei. Bomveier reguleres i vegloven.

Forbud mot bruk av kjøretøy medfører ikke at ferdsel til fots, sykkel, ridning og lignende ferdselsformer er forbudt. Bommer må derfor ikke sperre for denne type aktivitet. For ikke å hindre allmennhetens ferdselsrett på veien er ofte det mest praktiske å legge en sti på utsiden av bommen som ikke er kjørbar med motorkjøretøy. 

Er bommen samtidig koblet sammen med et sauegjerde som hindrer sau eller andre beitedyr å komme utenfor beitearealet, må det i det minste være en port. Eier av privat vei bør legge til rette for at også syklende og ridende kan passere på en enkel måte. Det skal mye til før eier av privat vei kan låse porten fordi et fåtall ikke lukker grinden etter seg. Det er bedre å informere om plikten til å lukke grinder og konsekvensen av ikke å gjøre det.

Sperrer veibommen for utøvelse av allemannsretter og dette enkelt kunne vært unngått, kan bommen etter en konkret vurdering bli å betrakte som et ulovlig stengsel jf. friluftslovens § 13. Låser som sperrer allmennhetens ferdselsrett etter friluftsloven kan etter en konkret vurdering fjernes med hjemmel i friluftslovens § 40. Kommunen har et hovedansvar for at ulovlige stengsler blir fjernet. 

Er det ferdselsrett på private veier?

Det er ferdselsrett på privat vei, men ikke når den private veien går inn i privat sone rundt hus, hytte eller gårdstun. Spørsmålet blir ofte om veien omfattes av den private sonen eller om den private sonen slutter der veien begynner. Dette må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Hvis det er satt opp et gjerde mellom veien og hage/opparbeidet område vil ofte den private sone gå til gjerdet, men ikke lenger.

Friluftsloven pålegger kommunen på forespørsel fra grunneier eller et interessert friluftslag å vurdere om en vei er innmark eller utmark, se friluftsloven § 20 a). Bare grunneier og interesserte friluftslag er berettiget til svar, men det er naturlig at kommunen behandler henvendelser også fra andre om ikke spesielle årsaker tilsier det motsatte. 

Hva sier forarbeidene om innholdet i ny § 3a om ferdsel til fots på sti og vei i innmark?

Forarbeidene til friluftsloven § 3a) sier følgende:

«Lovendringen innebærer i hovedsak en lovfesting av allmennhetens ferdselsrett til fots og på ski på private veier i innmark. Lovendringen stadfester tidligere praksis som følger av Klima- og miljødepartementets rundskriv T-3/07 kapittel 3.1. Rundskrivet slår fast at for ferdsel til fots eller ski på veg og sti, likestilles innmark med utmark.

Lovendringen innebærer også en presisering av at, til forskjell fra ferdsel med sykkel, ride- eller kløvhest o.l., er det ved ferdsel til fots eller på ski ikke krav om at stien skal være opparbeidet.» Ferdsel til fots eller ski på veg og sti er likevel ikke tillatt på privat vei som går over privat sone rundt hus, hytte eller gårdstun.

Hva sier forarbeidene om innholdet i ny § 3a om ferdsel med sykkel, hest og lignende på innmark?

Ferdsel med hest, sykkel, kjelke eller liknende er tillatt for veg og opparbeidet sti i innmark som fører til utmark. Denne ferdselsretten gjelder ikke ved organiserte aktiviteter som sykkelløp og rideklubbaktivitet, se § 3a i friluftsloven.

Det fremgår av forarbeidene at unntaket blant annet er begrunnet i hensynet til slitasje og skade på underlaget. I tillegg minnes det om varsomhetsplikten i friluftsloven § 11 første ledd og grunneiers rett til å vise bort folk etter § 11 annet ledd. Departementet viser også til at ferdsel er forbudt dersom den er til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for eier eller bruker, og at kommunen kan forby slik ferdsel etter samtykke fra eier eller bruker.

Departementet legger til grunn at den som benytter seg av denne ferdselsretten i de fleste tilfeller har til hensikt å ta seg videre i den utmarken som det føres til, og at man da i mange tilfeller er avhengig av veg eller sti i utmarken for å komme videre.

Når det nå åpnes opp for at man kan ferdes med hest, sykkel, kjelke eller liknende på veg eller opparbeidet sti i innmark som fører til utmark, er dette for å tilrettelegge for de som ønsker å komme raskere eller lettere til utmarken.

Dette er ikke ment som en tilrettelegging for de som ønsker å ferdes på veg i innmark alene, eksempelvis i form av å ri eller sykle frem og tilbake eller i ring på veg eller sti i innmark. Det vises til høringsuttalelsene om mulige negative virkninger, herunder fare for kollisjon og slitasje, og det understrekes at ferdselen på slik veg eller opparbeidet sti bør gjøres så kort som mulig og hovedsakelig kun for å komme frem til utmark.

Hva sier friluftsloven om organisert ferdsel?

Allemannsretten gir rett til både organisert og kommersiell bruk av privat grunn. Dette forutsetter at hver enkelt deltaker og gruppen som helhet holder seg innenfor de rettigheter og plikter friluftsloven og allemannsretten fastsetter.

De pliktene som følger av friluftslovens § 11 om god ferdselskultur står sentralt. Det er viktig å understreke at en representant for en kommersielle aktør for eksempel guide, instruktør eller fører, har et særlig ansvar for å se til at pliktene overholdes og at grunneier, naturen og andre friluftslivsutøvere ikke utsettes for skade eller ulempe.

En viktig oppgave vil være å hele tiden forsikre seg om at natur, stier og veier ikke utsettes for mer slitasje enn det som er akseptabelt.

Hva er allemannspliktene?

Allemannsretten inneholder også plikter. Allemannspliktene kan sammenfattes i regelen om at vi forlater et sted slik vi selv ønsker å finne det. Pliktene er uavhengig av aktivitet. De gjelder også og kanskje særlig når en tar opphold på et sted over tid. Man skal vise hensyn både ovenfor grunneier, bruker, naturen og andre friluftslivsutøvere.

Det er vanlig å henvise til allemannspliktene også når en ønsker å se på forholdet mellom utøvere av forskjellige typer friluftslivsaktiviteter. Det er viktig at ikke friluftslivsutøvere ødelegger for hverandre. Den som sykler om vinteren må gjøre dette på en måte som ikke ekskluderer annen vinteridrett.

Sykling i skiløyper må skje på en måte som ikke ødelegger løypene og skaper konflikter. Tilsvarende om en skal padle i laksevassdrag. Det må vises hensyn til fiskere slik at de forstyrres minst mulig i sitt fiske.

Personer med ansvar for andre på tur, enten dette er guider, turledere eller andre førere har et særlig ansvar for å passe på at gruppen som helhet ikke volder skade eller ulempe for grunneieren, eller andre, eller påføre miljøet skade. De har f.eks. ansvar for at gruppen ikke forlater en leirplass før stedet er ryddet og all søppel er tatt med.

Pliktene setter grensen for allemannsretten. Det er for eksempel antatt at en aktivitet som paintball er så belastende for grunneier og ekskluderende for andre brukere at aktiviteten i utgangspunktet faller utenfor allemannsretten.

Spørsmål om innmark og utmark

Hva menes med "privat sone" rundt hus, hytte og gårdstun?

Alle har ferdselsrett til fots i utmark. Det gjelder også i strandsonen langs sjøen. Det er ikke ferdselsrett på innmark, med unntak av ferdsel til fots og på ski på dyrket mark som er frosset eller snødekt. Den viktigste kategorien innmark er arealer rundt hytter og hus. Kun den «private sonen» rundt hytter og hus er innmark, og ikke hele tomten.

Den «private sone» er ingen fast arealgrense selv om en ofte viser til at den for bolighus utgjør ca. 1 dekar når huset har vanlig standard og størrelse.

Hytter varierer mye i størrelse: alt fra enkle hytter på 20/30 kvm, til hytter som er større enn bolighus. For en «gjennomsnittshytte» er det et utgangspunkt at den private sone er ca. 1. dekar, dvs. en avstand på mellom 10 og 20 meter fra hytteveggen hele veien rundt. Antallet meter avhenger av hyttas størrelse og beliggenhet.

Størrelsen på den "private sonen" rundt hus og hytter vil i tillegg variere med opparbeidingsgrad, lokal tradisjon, muligheten for innsyn til oppholdsrom o.l. Hvor stor den private sonen er må derfor avgjøres konkret ut fra forholdene på stedet. 

Kommunen har som oppgave å besvare spørsmål fra grunneier og interesserte friluftslivslag om hva som etter loven regnes som innmark, se friluftsloven § 20 pkt. a). Kommunen besvarer vanligvis slike henvendelser også fra andre enn friluftslag.

Hvis kommunen ikke gjør det, kan man kontakte lokale eller regionale friluftslivsorganisasjoner for eventuelt å få dem til å fremme saken for kommunen.

Er det privat sone rundt sjøboder og liknende?

I utgangspunktet er det ingen privat sone rundt sjøboder og lignende innretninger. Det er nok likevel ikke tillatt å gå helt inn til en sjøbod og for eksempel sette seg helt inn til sjøboden.

I konkrete tilfeller må en likevel anta at sjøboder kan ha en begrenset privat sone. Hvor stor må vurderes ut fra behov, bruksområde, risikovurderinger for allmennheten og liknende. Det må her utøves et konkret skjønn i hvert enkelt tilfelle. 

Kan en privat sone etter friluftslovens forståelse strekke seg ut over egen tomtegrense/eiendomsgrense?

Grensen for den private sone/hustomten rundt hytte/hus strekker seg ikke ut over egen eiendomsgrense. Hvor grensen for den private sone går er en konkret vurdering hvor den kan være mindre enn eiendomsgrensen, men ikke større. 

Friluftsloven § 1a angir hva som er å anse som innmark og utmark. I paragrafens første ledd nevnes hva som regnes som innmark, mens det av annet ledd framgår at andre arealer er utmark etter loven. Oppregningen er ikke uttømmende. Spørsmålet om et areal er innmark eller utmark må avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle, der også lokale forhold kan få betydning.

De tradisjonelle begrepene innmark og utmark står svært sentralt i friluftsloven. Allmennhetens rett til ferdsel og opphold beror på om et areal er å anse som innmark eller utmark. Det er en langt videre adgang for allmennheten til bruk av utmark enn innmark. Hoveddelen av strand, berg, fjell, skog, hei, myr og vann er utmarksarealer. Det er derfor en svært viktig vurdering som her må gjøres. I de fleste situasjoner er vurderingen grei nok, men det kan også oppstå tvil. Landbrukets typiske innmarksarealer gir svært sjelden problemer. For arealer som må anses "like med innmark" kan det derimot oppstå tvil, særlig i forhold til hus- og hyttetomter i strandsonen.

"Privat sone" er innmark

Hustomt er definert som innmarksareal etter friluftsloven § 1a, og er det begrepet som skal dekke en grunneiers eller brukers vanlige behov for og krav på beskyttelse av privatlivets fred, hvor allmennheten ikke har ferdsels- eller oppholdsrett. Begrepet "privat sone" finnes ikke i friluftsloven, men gjennom rettspraksis er hustomtbegrepet etter lovens § 1a presisert til å omfatte bare den private sonen rundt bebyggelse.

Friluftslovens rundskriv T-3/07, side 9-13 viser til at omfanget av begrepet hustomt vil bero på en konkret og samlet vurdering av det enkelte tilfelle hvor grensen for hustomten som innmarksareal vil gå.

Det er ingen fast størrelse for hva som regnes for å være en hustomt i friluftslovens forstand. Det er i praksis likevel lagt til grunn at en hustomt som innmark etter friluftsloven utgjør minst ett dekar, jf. uttalelse fra Sivilombudsmannen i sak 15K/75. Dette gir ofte en avstand på 10-15 meter for vanlig bebyggelse, og vil ellers variere etter tomtens terrengforhold, vegetasjon mv. Der terrenget eller vegetasjonen på noen sider av huset danner avgrensning mellom innmark/utmark, kan det være naturlig at den private sone utvides tilsvarende på andre deler av tomta.

Når det gjelder forholdene i strandsonen foreligger det fire viktige dommer i Høyesterett som vurderer hustomt-begrepet i friluftsloven; Rt 1998 -1164 (Furumoa), Rt 2005-805 (Hvaler) og Rt 2012-882 (Kyststi på Nesodden). Videre foreligger det en dom i Høyesterett om allmennhetens rett til bading Rt 2007-102 (Yxney) som også gjelder forståelsen av dette.

Uttrykket hustomt ble presisert i Furumoa-dommen Rt 1998 –1164 da ankemotparten anførte at hustomt i tomtefesteloven var synonymt med hele eiendommen. Saken gjaldt ferdsel i strandsonen forbi en boligeiendom på 13,4 dekar, opparbeidet slik at lite var åpenbart utmarkspreget. Høyesterett mente at uttrykket hustomt ikke er et entydig juridisk begrep, og må derfor fortolkes i den sammenheng det blir benyttet, og at det vil være i strid med friluftslovens grunntanke å anse en eiendom med et areal på 13,4 dekar som hustomt i sin helhet. Ut ifra de interesser som ferdselsretten representerer, mente Høyesterett at uttrykket hustomt må begrenses til den mer private sonen rundt bolighuset.

I Hvaler-saken, Rt 2005-805, har Høyesterett en prinsipiell uttalelse av stor betydning for vurderingen av grensen mellom innmark og utmark i strandsonen langs sjøen:

"For allmennhetens behov for rekreasjon og friluftsliv står strandområder i en særstilling. Som følge av den store betydning slike områder har for allmennhetens friluftsliv må grunneiere som bygger i strandsonen, etter min mening finne seg i å få allmennheten tettere inn på seg enn det som gjelder i områder hvor allmennhetens behov for ferdsel er mindre".

I Rt 2012-882 (Kyststi på Nesodden) viste Høyesterett til tidligere rettspraksis hvor det fremgår at utilbørlighetsnormen er streng, at grunneierne i strandområdene må finne seg i å få allmennheten tett inn på seg, og at den skjønnsmessige bedømmelsen må finne sted etter de lokale forhold.

Dette innebærer at allmennhetens rettigheter når det gjelder forståelsen av hustomters omfang og avgrensning mot utmark og i forhold til ferdsel og opphold, står særlig sterkt i strandsonen.

Med bakgrunn i definisjonen av hustomtbegrepet i friluftsloven § 1a og overnevnte rettspraksis knyttet til innmarksvurderinger, legger Miljødirektoratet til grunn at definisjonen av hustomtens/hyttetomtens grense, etter friluftsloven må vurderes konkret i den enkelte sak. Videre legger vi til grunn at innmarksdelen av en eiendom etter § 1a kun kan påberopes av grunneier eller bruker innenfor egen eiendomsgrense, jf. "til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker".

Grensen for den private sone/hustomten rundt hytte/hus strekker seg ikke ut over egen eiendomsgrense. Hvor grensen for den private sone går er en konkret vurdering hvor den kan være mindre enn eiendomsgrensen, men ikke større.  

Spørsmål om høsting og sanking

Har jeg rett til å sanke ved til bål?

Å sanke ved til et bål er en allemannsrett. Allemannsretten er begrenset til å sanke den veden en behøver for å lage bål mens man er på tur. Du må bare ta dødt virke og ikke ødelegge levende trær.

Selv om det å ta tørr ved i naturen til et bål ikke er lovfestet i friluftsloven er det likevel en allemannsrett. En ulovfestet allemannsrett omtales ofte som «den uskyldige nyttesretten». Den uskyldige nyttesretten kjennetegnes ved at retten er begrenset til mindre mengder uten særlig økonomisk verdi.

Du kan ikke sanke ved for å ta det med til hjemmet. Skal du rydde i skogen eller ta med for senere bruk – må du ha grunneiers samtykke.

Hva er den uskyldige nyttesretten?

Den uskyldige nyttesretten gir oss rett til å høste mindre mengder av ressurser en finner i naturen av ingen eller svært liten verdi. Den uskyldige nyttesretten har vært en del av den ulovfestede allemannsretten, men ble nedfelt i den nye straffeloven fra 2005 som trådte i kraft den 1. oktober 2015. I ny straffelov § 323 heter det:

"Tilegnelse av naturprodukter, herunder stein, kvister, vekster mv., av liten eller ingen økonomisk verdi under utøvelse av lovlig allemannsrett, 2 straffes likevel ikke."

Det vil for eksempel være tillatt å ta med seg hjem en stein en finner i naturen, noe mose til en juledekorasjon eller døde trær og røtter for å lage skulpturer av. Det må også være tillatt å plukke vanlig meitemark, fjærmark o.l. til fiskeagn.

Å sage bort eller på annen måte å fjerne rirkule ansees ikke som en del av den uskyldige nyttesretten.

Er høsting av skjell en allemannsrett?

Plukking av blåskjell, kamskjell, stillehavsøsters og lignende er ikke omtalt i friluftsloven. Det er likevel sedvane for at en kan ta blåskjell, østers og lignende arter i sjø til eget bruk.

Dette gjelder på deler av havbunn hvor det er privat eiendomsrett det vil si normalt så langt det er mulig å gå. Utenfor denne grensen er det en utvidet rett til å høste av havets ressurser slik at det også må være mulig å plukke for salg.

Stillehavsøsters er en svartelistet art som det er viktig å plukke mest mulig av. For denne og lignende svartelistede arter er det ingen begrensning med hensyn til høsting og salg.

Andre arter kan være sårbare eller truet og derfor fredet eller innført begrensninger i høstingen av. For eksempel er elvemuslig fredet.

Har jeg rett til å sanke tang og tare?

Du kan i utgangspunktet plukke tang og tare i utmark til eget bruk. Hvis du plukker større mengder tang og tare til eget bruk, oppfordrer vi til en dialog med grunneier. Skal du plukke med deg naturprodukter utover det allemannsretten gir rett til, må du ha tillatelse fra grunneier.

Planter og ville vekster anses i utgangspunktet som en del av grunneiers eiendom, men det er en allemannsrett å sanke bær, sopp og andre ville vekster. Allemannsretten er regulert i friluftsloven og høstingsretten er lovfestet i friluftsloven § 5. Når du benytter deg av allemannsretten må du opptre hensynfult og varsom for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Dette kaller vi for allemannspliktene.

Allemannsretten gir rett til å sanke en rekke naturprodukter i utmark. Forutsetningen er at produktene er av liten eller ingen verdi og at høstingen eller sankingen skjer på en bærekraftig måte. 

For at sanking skal være lovlig, forutsetter det at naturproduktene er av liten eller ingen verdi. Du kan for eksempel ikke plukke tang og tare for videresalg eller for bruk i annen næringsvirksomhet, uten tillatelse fra grunneier.

Det forutsettes at all høsting må være bærekraftig. Når det gjelder blomster, bær og vill sopp vil høsting av disse som oftest være bærekraftig, ettersom høstingen ikke dreper soppen eller planten. Ved høsting av begrensede ressurser må man være spesielt varsom ettersom man der er nærmere grensen for bærekraftighet. Et eksempel på når en må være spesielt varsom, er ved plukking av arter som er på Norsk rødliste.

Allemannsretten må sees i sammenheng med andre regelverk, for eksempel straffeloven, finnmarksloven, mineralloven, havressursloven og naturmangfoldloven. Allemannsretten kan være begrenset i for eksempel verneforskrifter, så husk å sjekke verneforskriften dersom du tenker å sanke naturprodukter innenfor et verneområde. Du kan finne er oversikt over verneområder i Norge og verneforskriftene i kartet på denne siden. Et eksempel på ville vekster som det innenfor enkelte verneområder ikke er lov å plukke er ramsløk.

Høsting som en del av allemannsretten gjelder på land og den delen av havbunnen hvor det er privat eiendomsrett. Det vil normalt bety så langt det er mulig å gå (til marbakken eller to meters dyp, ved middels lav vannstand). Utenfor denne grensen er det ikke privat eiendomsrett, men det kan være andre begrensninger på høsting av havets ressurser, blant annet havressursloven med forskrifter. Dersom du ønsker å høste av naturprodukter utenfor den private eiendomsretten, kan du ta kontakt med fiskeridirektoratet for veiledning.

Kan jeg sanke nøtter?

Det vil neppe kunne betraktes som et brudd på høstingsretten om man i utmark skulle komme over ville nøtter og plukke med seg hjem i en liten kurv eller kopp til eget bruk.

Allmennhetens høstingsrett reguleres i friluftsloven § 5 hvor det heter følgende:

Høstingsretten er en viktig del av allemannsretten og gir mulighet til å høste ulike ressurser fra naturen. Det er likevel viktig å skille mellom hva som er en allemannsrett og hva som er en grunneierrett.

Utgangspunktet er at eieren av fast eiendom også har rett på eiendommens avkastning. Allemannsretten til høsting er et unntak fra grunneierretten, og gir rett til å ta med seg en rekke naturprodukter i utmark av liten eller ingen verdi, med unntak av ville nøtter som må fortæres på stedet. Det er videre en forutsetning at høstingen skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet, jf. friluftsloven § 11 som oppstiller regler om ferdselskultur og eiers bortvisningsrett.

Det forutsettes også at all høsting må være bærekraftig, jf. naturmangfoldloven § 15 andre ledd. Når det gjelder blomster, bær og vill sopp vil høsting av disse som oftest være bærekraftig, ettersom høstingen ikke dreper soppen eller planten. Ved høsting av begrensede ressurser må man være spesielt varsom ettersom man der er nærmere grensen for bærekraftighet. Et eksempel på når en må være spesielt varsom, er ved plukking av arter som er på Norsk rødliste. Vi har ikke grunnlag for å ta stilling til om de nøttene du sanker er en begrenset ressurs.

Bestemmelsen om høstingsretten ble tatt inn i friluftsloven i forbindelse med en lovendring i 2012 og er en lovfesting av gjeldende sedvanerett om allmenhetens høstingsrett. Hovedinnholdet i bestemmelsen er av langt eldre dato, og bakgrunnen for at ordlyden i bestemmelsen har en begrensning om at nøtter må spises på stedet var at de hadde høyt næringsinnhold og kunne ha betydelig økonomisk gevinst for grunneieren. Dette forholdet ble imidlertid ikke vurdert ved lovendringen, og den tidligere formuleringen som ble utformet i en annen tid ble videreført uten at det ble foretatt annet enn en språklig modernisering.

Ordlyden i bestemmelsen er klar. Hensynene bak bestemmelsen og avveiningen mellom grunneieren og allmennhetens interesser tilsier imidlertid ikke en så streng fortolkning som ordlyden alene anviser. Det vil neppe kunne betraktes som et brudd på høstingsretten om man i utmark skulle komme over ville nøtter og plukke med seg hjem i en liten kurv eller kopp til eget bruk.          

Allemannsretten må for øvrig sees i sammenheng med andre regelverk, for eksempel straffeloven, finnmarksloven, mineralloven, havressursloven og naturmangfoldloven. Allemannsretten kan være begrenset i for eksempel verneforskrifter, så husk å sjekke verneforskriften dersom du tenker å sanke bær og andre ville vekster innenfor et verneområde

Du kan finne er oversikt over verneområder i Norge og verneforskriftene i kartet på denne siden.

 

Gir allemannsretten rett til kommersiell høsting?

Planter og ville vekster anses i utgangspunktet som en del av grunneiers eiendom, men det en allemannsrett å sanke bær, sopp og andre ville vekster. Allemannsretten er regulert i friluftsloven og høstingsretten er lovfestet i friluftsloven § 5:

"Under ferdsel i utmark​ kan allmennheten høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

For multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark gjelder første ledd bare når eier eller bruker ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking. Uavhengig av et slikt uttrykkelig forbud kan allmennheten alltid plukke multer som spises på stedet."

Retten til å sanke bær, sopp og andre ville vekster gjelder også til kommersielle formål, men da med begrensninger. Vanlige bær som blåbær og tyttebær, sopp og andre vanlige ville spiselige vekster kan du stort sett plukke så mye du vil av, også til kommersielle formål med tanke på videresalg eller liknende. Imidlertid er det begrensninger for sanking av multer i Nordland, Troms og i Finnmark.

Allemannsretten må sees i sammenheng med andre regelverk, for eksempel straffeloven, finnmarksloven, mineralloven, havressursloven og naturmangfoldloven. Allemannsretten kan være begrenset i for eksempel verneforskrifter, så husk å sjekke verneforskriften dersom du tenker å sanke bær og andre ville vekster innenfor et verneområde. Du kan finne er oversikt over verneområder i Norge og verneforskriftene i kartet på denne siden. Et eksempel på ville vekster som det innenfor enkelte verneområder ikke er lov å plukke er ramsløk.

Hvor mye ville vekster du kan sanke uten å ha tillatelse fra grunneier, må sees i sammenheng med straffeloven § 323 andre ledd, som sier at en ikke kan straffes for tyveri ved:

"Tilegnelse av naturprodukter, herunder stein, kvist, vekster mv., av liten eller ingen økonomisk verdi under utøvelse av lovlig allemannsrett, […] "

Eksempler på mengden naturprodukter du kan plukke med deg er reinmose til dekorasjoner, tørt trevirke og kvister til et lovlig bål, eller granbar til noen få granbarsenger (så lenge det ikke fører til skade på skogen). At det  skal være straffefritt forutsetter også at naturproduktene er av liten eller ingen verdi. Hvis en for eksempel produserer juledekorasjoner med granbar for salg, vil dette kunne være straffbart.  

Ellers må du holde deg innenfor de rettighetene og pliktene som følger av allemannsretten, både når det gjelder hvor du har lov til å gå og friluftsloven § 11 om god ferdselskultur. Du kan kun plukke bær og ville vekster i utmark, hvis du ønsker å plukke bær og ville vekster på innmark må du ha tillatelse fra grunneier. Dette gjelder uavhengig av hvem som er grunneier.

Sjeldne arter må du ikke plukke slik at forekomsten dør ut. Dette bør du være svært varsom med dersom du driver en kommersiell virksomhet basert på utmarksressurser slik som å plukke bær og ville vekster for videresalg.

Skal du plukke med deg ville vekster utover det allemannsretten gir rett til, må du ha tillatelse fra grunneier.

Hvor kan jeg fiske i sjøen i strandsonen?

Fiske fra strandsonen vil normalt bedømmes som ferdsel dersom man ikke tar opphold over tid på et konkret sted. Langs sjøen er det ferdselsrett i utmark som i andre landskapstyper. Friluftsloven har noe strengere regler for opphold.

Skal man oppholde seg på samme sted over tid, kan en ikke bevege seg eller oppholde seg like nærme hus og hytter.

Fisker du fra en strand i tettbebygd område vil en del mene at du fisker på deres innmark.

Det er mulig å forelegge dette for kommunen, se friluftslovens § 20. Retten tilkommer i utgangspunktet bare grunneier og friluftslag. Kommunen har plikt til å behandle denne type henvendelser, men oppfordres til å behandle henvendelser også fra privatpersoner.  

Spørsmål om ulovlige skilt, stengsler og gjerder

Når er et stengsel ulovlig?

Stengsler er ulovlige dersom stengslets primære formål er å hindre folk i å bruke allemannsretten. Det skal likevel relativt lite til før et stengsel er lovlig dersom grunneier kan vise til at stengslet er nødvendig av næringsmessige hensyn.

Dersom gjerder er nødvendig for husdyrnæring vil de ikke være ulovlige stengsler selv om de medfører ulempe for allmennheten. Beitegjerder i utmark er eksempler på det. Det avgjørende her er en vurdering av faktisk funksjon.

Dersom en hytteeier kjøper en sau og gjerder inn tomten «av hensyn til dyreholdet» vil gjerdet være ulovlig om det hindrer allmennhetens ferdsel. Det samme gjelder dersom en mye brukt sti lages om til kjøkkenhage. Hensikten er ofte i disse tilfellene åpenbar, nemlig å holde allmennheten bort fra området.

Stengsler i strandsonen rundt eller ved hus og hytter vil regelmessig ha til hensikt å hindre ferdsel på eiendommen og derfor ofte være ulovlige om de står i utmark. Det samme gjelder tilfeller der hensikten har vært å «pynte opp» området, men pyntegjenstandene samtidig har en privatiserende og ekskluderende effekt på allmennheten. 

Er gamle husdyrgjerder ulovlige?

Gamle beitegjerder i skogen og på fjellet vil ofte være enkle å forsere, og gamle gjerder har gjerne ikke den samme avvisende effekten som nyere gjerder. Gamle gjerder vitner om gammel utmarksbruk, og kan betraktes som kulturminner.

Slike gjerder vil normalt ikke hindre allmennhetens ferdsel i nevneverdig grad og vil vanligvis ikke bli å betrakte som ulovlige stengsler. De kan likevel være det etter en konkret vurdering, se friluftsloven § 13.

Et krav om fjerning av gamle beitegjerder vil være berettiget for eksempel dersom gjerdet i dag tjener som et stengsel i strandsonen. En hytteeier kan ikke dekke seg bak at et beitegjerde i utmark i strandsonen er lovlig fordi det var lovlig når det ble satt opp.

Piggtrådgjerde kan fjernes med hjemmel i dyrevelferdsloven. Her er et eksempel ved lokal forskrift for Søgne kommune.

Hvor går grensen mellom lovlige og ulovlige forbudsskilt i strandsonen?

Grensen mellom lovlig og ulovlig skilt er trukket i friluftsloven § 13. Et ulovlig skilt er et skilt som forbyr en allemannsrett til tross for at dette er tillatt etter friluftsloven.

Skilt som har tekst som "ferdsel forbudt", "privat grunn", "ingen adgang" osv. vil gjerne være lett å konstatere som ulovlige skilt forutsatt at de er satt opp i områder der ferdsel er tillatt etter friluftsloven. Det samme er skilt som retter seg mot enkeltaktiviteter som for eksempel "bærplukking forbudt".

I andre tilfeller kan lovligheten by på større tvil. Dette gjelder særlig skilt som har opplysningsformål, men der en kan mistenke at hensikten har gått lengre enn dette. Skilt som "jakt pågår" er av denne typen. Det må være helt klart at allemannsretten har sin ferdselsrett i behold selv om denne type skilt er satt opp.

Hvem har ansvar for å fjerne ulovlige stengsler/skilt i strandsonen? 

Krav om fjerning av stengsler kan rettes mot alle friluftslivsorganer se friluftsloven § 21. Friluftsorganer er kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.

Det er likevel først og fremst en kommunal oppgave å fjerne ulovlige stengsler/skilt i strandsonen. Etter friluftslovens § 20 er det mulig å bringe inn for kommunen spørsmål om hvorvidt et stengsel, eller annen hindring, et skilt eller en kunngjøring er lovlig, se friluftsloven § 13.

Grunneier, bruker eller et interessert friluftslag har krav på svar. De som faller utenfor disse gruppene kan kontakte et friluftslag (lag med friluftsliv som formål) slik at de kan henvende seg til kommunen med oppfordring om uttalelse.

Vi anbefaler at kommunen svarer også på henvendelser fra privatpersoner. Dersom kommunen i en slik uttalelse mener at et skilt er ulovlig, har de en sterk oppfordring til å sørge for at disse fjernes.

Hva sier friluftsloven om betaling av avgift?

Allemannsretten er et gratis gode. Friluftslovens § 14 gir imidlertid mulighet til å ta en rimelig avgift for enkle, lite kostnadskrevende og nødvendige tilretteleggingstiltak.

Bestemmelsen har som formål å gi et økonomisk grunnlag til å foreta tilretteleggingstiltak for å holde en nødvendig standard på mye brukte friluftslivsområder. Bestemmelsen er spesielt tenkt benyttet til opprettelse og vedlikehold av tiltak og ordninger som sikrer forsvarlig sanitære forhold. Dette kan være å sette opp toaletter, montere søppelbøtter og tiltak for å tømme og vedlikeholde denne type tiltak.

Bestemmelsen er i noen grad også brukt til innkjøp og vedlikehold av bord og benker, bålplasser og enkle klopper og broer og opparbeiding av parkeringsplasser. På campingplasser hvor badestrand ligger i utmark og derfor er tilgjengelig også for allmennheten er det åpnet for å kunne ta en rimelig avgift for tiltak som utendørsdusj o.l.

Det er kommunen som har myndighet til å gi slik tillatelse. Det kreves at avgiften skal være lav og at den må stå i forhold til de tiltak som er iverksatt. Avgiften skal dekke kostnader og vedlikehold av tilretteleggingstiltaket.

Skilt om betalingsordning må stå i tilknytning til betalingsstedet. Dersom skiltet på en misvisende måte beskriver hvilket område som det krevet betaling for tilgang til, vil skiltet kunne fjernes med hjemmel i friluftslovens § 13, se § 40.

Kan man avtale seg bort fra en allemannsrett?

Det normale er at private avtaler blir brukt til å utvide allemannsretten. Siden allemannsretten må ansees som en grunnleggende rettighet for alle mennesker i Norge, taler mye for at en ikke kan avtale seg bort fra denne.

I friluftslovens § 19 heter det at andre lover, forskrifter (herunder vedtak i medhold av lov/forskrift) ved motstrid kan sette friluftslovens bestemmelser til side. Det forhold at privatrettslige avtaler ikke nevnes i friluftslovens § 19 taler for en slik konklusjon.