Det er en allemannsrett, selv om bålbrenning ikke er regulert i friluftsloven. Allemannsretten gir rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge – når ferdselen skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

Her kan du tenne bål

På innmark

 • du kan tenne bål i samme periode som for utmark – hvis du har fått tillatelse fra grunneier eller bruker

I utmark

 • du kan tenne bål i perioden 16. september–14. april
 • du kan tenne bål i perioden 15. april–15. september der det åpenbart ikke kan medføre brann

Sjekk lokale bestemmelser

 • noen steder er adgangen til å tenne bål begrenset, så sett deg inn i lokale bestemmelser.

Du kan raste i utmark, men ikke legg rasten inntil hus eller hytte der det bor folk.

 

Innmark er

 • gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite eller liknende områder
 • små utmarksarealer som er omsluttet av innmark
 • områder som er sperret av til vern av drikkevann, områder avsatt til viltoppdrett, annen næringsvirksomhet eller militær aktivitet

Utmark er

 • det meste av skog, fjell, myr, strand og vatn
 • alt som ikke er innmark

Hva som defineres som innmark og utmark er regulert i friluftsloven.

I verneområder kan andre regler gjelde

Du er velkommen til å nyte friluftslivet i verneområdene. Allemannsretten gjelder også her. Noen aktiviteter kan likevel være unntatt i områdets verneforskrift, særlig i naturreservatene. 

Drikkevannsforskriften og vannressursloven kan også legge restriksjoner på aktiviteten i et område. Sjekk med kommunen hvis du er i tvil.

Husk allemannspliktene

Når du nyter naturen ved bålet, husk å

 • ta med deg søppelet ditt hjem
 • slokke bålet helt før du forlater det og rydde etter deg
 • bruke tørre kvister til ved og ikke skade trærne
 • bruke etablerte bålplasser der det finnes
 • unngå bålplass på bart fjell da berget kan sprekke
 • ikke tenne bål når bakken er tørr
 • ikke tenne bål hvis det er sterk vind
 • ikke tenne bål tett inntil busker og trær
 • respektere andre brukere av naturen
 • ikke bruke impregnert, malt eller lakkert trevirke som kan gi skadelige gasser og aske

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter.

Allemannspliktene gjelder alle som ferdes i naturen. Du har for
eksempel et ansvar for å ta hensyn til andre, og for å rydde og plukke
opp søppel etter deg. Slik blir det hyggeligere for alle å komme tilbake til et sted.

Om ferdselskultur sier friluftsloven:

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor skal

 • opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre
 • ikke påføre miljøet skade
 • ikke etterlate seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen

Mange sammen på tur?

Organisert ferdsel er i utgangspunktet en allemannsrett, men når mange ferdes sammen øker faren for at det kan oppstå ulempe for grunneieren og skade på naturen. Hver enkelt, og gruppen som helhet, må derfor være ekstra aktsomme. I noen tilfeller kreves tillatelse fra grunneier.

Organisert friluftsliv er når grupper med mennesker utøver friluftsliv sammen. For eksempel guidede grupper, turer organisert av lag og foreninger, og ulike arrangementer som f.eks. friluftskonserter. Det er ikke vanlig å betrakte skoleklasser og barnehager på tur som organisert ferdsel.

Regler for store samlinger av folk i friluft

Ved organisert ferdsel i utmark hvor du regner med at det vil medføre skade eller ulempe for grunneier, bruker, naturen eller andre som utøver friluftsliv (for eksempel ved at det foregår over tid på samme sted), bør du avklare det med grunneier. Å sette opp en skriftlig avtale bidrar til å hindre konflikter.

Regler for når mange utøver en aktivitet sammen finner du i friluftsloven.

Du må få lov av grunneier

 • hvis du skal sette opp en sperring, samle folk, ha start eller innkomst
 • der hvor sammenstimling av folk kan medføre nevneverdig skade eller ulempe

Dette gjelder særlig friluftsmøter, idrettsstevner og liknende.

Syklister i løp og rideklubber kan ikke benytte seg av retten til å sykle og ri på vei og opparbeidet sti i innmark når veien eller stien fører til utmark.

Andre allemannsretter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid