Forslag til snøskuterløyper skal sendes på høring etter reglene for høring i plan- og bygningsloven § 11-14

Dette innebærer at forslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst en lokal avis og gjøres tilgjengelig i digitale medier. Fristen for å gi uttalelse er minst seks uker.

Høring er en viktig del av medvirkningsprosessen. Du kan lese mer om medvirkning og hvilke aktører som bør involveres i steg nummer to i denne veilederen. 

Krav til innhold i høringen

Høringsforslaget må inneholde:

  • Kart som på en forståelig og entydig måte viser hvor de alternative snøskuterløypene er foreslått.
  • Utkast til de kommunale bestemmelsene om bruken av løypene. 
  • Redegjørelse for hvordan de særskilte hensynene skal ivaretas.
  • Utredning og kartlegging av hvordan snøskuterløypene kan påvirke naturmangfold og friluftsliv.
  • Utsnitt av kommuneplankart og annen dokumentasjon som er nødvendig for å ta stilling til traseen. 
  • Redegjørelse av forslagene til snøskuterløyper på bakgrunn av hvordan arealbruk er avklart i for eksempel arealplaner og konsesjoner. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid