Kommunen fastsetter snøskuterløyper ved å vedta en forskrift med kart over løypene, sammen med bestemmelser for bruken av løypene. Krav til prosess fram mot vedtatte løyper følger av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a tredje ledd.   

Krav i forvaltningsloven

Kommunen skal oppfylle de grunnleggende kravene i forvaltningsloven om utredning, varsling, uttalelse, formkrav og kunngjøring. Det følger av forvaltningsloven kapittel VII.

Særregler

I tillegg til prosesskravene i forvaltningsloven, gir nasjonal forskrift prosessregler som går lengre enn forvaltningslovens grunnleggende krav.

Tilleggskrav

Se forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a tredje, sjette og sjuende ledd. Kommunen må:

Medvirkning

Å etablere snøskuterløyper krever medvirkning, samarbeid, offentlighet og informasjon.

Offentlige etater

Kommunen bør tidlig i prosessen ta kontakt med fylkeskommunen og aktuelle sektormyndigheter som for eksempel statsforvalteren, Vegvesenet, Norges Vassdrags- og energidirektorat og politiet. Der det er aktuelt med grensekryssing bør kommunen også involvere norske, svenske eller finske tollmyndigheter. 

Vegeier

Kommunen må involvere vegeier tidlig i prosessen hvis snøskuterløyper skal legges langs eller over veier. 

Interessegrupper

Berørte interessegrupper må få komme til orde i beslutningsprosessen. Eksempler:

  • Næringsinteresser, herunder reindriftsnæringa
  • Beboerforeninger, grunneiere, velforeninger og hytteforeninger
  • Turlag og andre friluftslivsorganisasjoner
  • Miljøorganisasjoner 

Andre tiltak

Kommunen bør vurdere om det er behov for å ta andre grep for å sikre en god og åpen prosess, ut over prosesskravene som finnes i forskriften § 4 a. Dette kan for eksempel være oppstartsmøte med de berørte, eller møter med parter for å drøfte bestemte tema. 

Kommunene bør ivareta åpenhet i slike prosesser og oppfordres til å følge rådene i denne veilederen:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid