Hvilket område skal utredes?

Kommunen skal utrede virkningene løypene har for friluftsliv og naturmangfold i influensområde.

Influensområde er det området som vil bli påvirket av en snøskuterløyper, for eksempel områder som blir påvirket av støy.

Det er altså ikke bare virkninger på friluftsliv og naturmangfold i selve snøskuterløypene som er relevant, men også virkninger for berørte områder utenfor løypene.

Forhold som må utredes

Kommunen må ta en rekke hensyn før en snøskuterløype kan fastsettes. Dette følger av forskriften § 4a femte ledd. Omtale av de ulike hensynene finner du under punkt 2 .

Kommunen bør ikke fastsette snøskuterløyper som er til vesentlig ulempe for disse hensynene. Følgende forhold må kommunen utrede og vurdere:

Videreføre eksisterende løyper i Nord-Troms og Finnmark

Kommuner i Nord-Troms og Finnmark som ønsker å videreføre eksisterende snøskuterløyper skal følge de samme reglene som er skissert i denne digitale veilederen. Dette må skje innen 15. juni 2021. Etter den tid vil de gamle løypeforskriftene oppheves.

Miljødirektoratet har i brev av 22. september 2017 redegjort for krav til prosess, og gir samtidig noen overordnede anbefaliger og råd for prosessen.

Brev av 22. september om videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid