Fastsette snøskuterløyper i kart

Kommunen skal fastsette snøskuterløypene i eget kart. Dette følger av nasjonal forskrift § 4 a andre ledd andre punktum.

Kartet skal på en entydig og forståelig måte vise hvor løypene er planlagt. Kartet inngår i kommunens vedtak om snøskuterløyper sammen med bestemmelser om bruken av løyper. 

Kartet skal produseres digitalt, som et geografisk datasett, og tilfredsstille reglene i den nasjonale standarden for geodata, kalt SOSI-standarden. Kartdata for snøskuterløyper skal kunne eksporteres og importeres som Sosi-filer.

Nasjonal database for snøskuterløyper

Miljødirektoratet har etablert en nasjonal database for snøskuterløyper. I den sammenheng har vi utarbeidet en produktspesifikasjon for motorferdsel i utmark.

Produktspesifikasjonen stiller krav til struktur på data ved innrapportering av løypene fra kommunene og distribusjon av data til bruk i kommunal saksbehandling, det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

Kravspesifikasjonen og rutiner for rapportering finner du i naturbase

Miljødirektoratet ber om at produktspesifikasjonen benyttes, og at data rapporteres i henhold til denne. Se mer om dette i punkt 7.

 

Utarbeide forskriftsbestemmelser

Kommunen skal gi bestemmelser om bruken av løypene. Et minimumskrav er at de omfatter regler om fartsgrenser og kjøretider. Les mer om hvilke bestemmelser som kan gis:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid