Besøksforvaltning handler om å ha kunnskap om naturområdet du har ansvaret for, og en plan for hvordan utfordringer knyttet til turisme og friluftsliv i området skal håndteres. 

Besøksforvaltning er en metode som hjelper deg med langsiktig og helhetlig planlegging, slik at du kan legge til rette for og styre bruken av et område etter definerte mål. Målet er at både natur- og kulturverdiene, allemannsretten, opplevelsen og sikkerheten blir ivaretatt.

Arbeidet med besøksforvaltning skal også involvere lokalsamfunnet, slik at trivsel og bolyst blir ivaretatt og det blir lagt til rette for bred lokal verdiskaping.

Hovedprinsipp for besøksforvaltning

1. Ivareta natur- og kulturverdiene

Natur- og kulturverdiene er selve grunnressursen til det naturbaserte reisemålet og utfartsområdet, og det er derfor helt avgjørende at dette ressursgrunnlaget ivaretas og tillegges størst vekt i arbeidet. Hensynet til natur- og kulturverdiene må gå foran andre hensyn.

2. Bygg livskraftige lokalsamfunn

Utvikling og forvaltning av et naturbasert reisemål eller utfartssted er nært knyttet til hensyn til og utvikling av lokalsamfunnet. Arbeidet må bidra til å bygge gode, livskraftige lokalsamfunn gjennom å ivareta både natur, kultur, bolyst og lokal lønnsomhet. Arbeidet må skje i tett dialog med innbyggerne, og utvikling må planlegges, utvikles og drives i et omforent lokalsamfunnsperspektiv.

Som regel vil det som er godt for lokalsamfunnet og naturen, også være godt for de tilreisende.

3. Sikre forpliktende samhandling og gode løsninger

Private og offentlige aktører på det naturbaserte reisemålet må samhandle med hverandre i forpliktende og langsiktige løp, og samtidig sikre best mulig samhandling lokalt og regionalt. Kommunen bør være sentral i arbeidet.

Allemannsretten

Allemannsretten gir fri og gratis adgang til ferdsel, opphold og høsting i utmark, og gjelder både for personer bosatt i Norge, organiserte grupper og utenlandske turister. Allemannsretten er dermed selve grunnlaget for friluftslivet og det naturbaserte reiselivet i Norge, og en av fellesgodene vi har. Allemannsretten fører også med seg noen allemannsplikter som beskriver hensynsfull bruk av naturen.

Hvorfor er besøksforvaltning viktig?

Det viktigste formålet med besøksforvaltning er å hjelpe deg å gjøre gode valg.

Å tenke besøksforvaltning er spesielt viktig når du for eksempel planlegger større tilretteleggingstiltak eller en ny attraksjon, slik som ei særegen hytte. Hvordan vil økt tilstrømning av besøkende påvirke natur- og kulturverdiene i området, og hvordan vil behovet være for transport, parkering og toalett? Hvordan vil det kunne påvirke lokalsamfunnet? Og like viktig, vil tiltaket føre til at nye/andre besøksgrupper kommer til området? Tilgjengeliggjør vi nye områder? Er sikkerheten ivaretatt? Hvilke forvaltningsbehov vil dette medføre?

Gjennom helhetlig og langsiktig besøksforvaltning får du tenkt gjennom disse spørsmålene på forhånd, og du sikrer at tilretteleggingstiltakene gjøres på rett sted til rett tid. 

Ved å gjøre gode valg i forvaltning og tilrettelegging av naturbaserte reisemål, vil du kunne begrense konflikter og sørge for at relevante aktører er samordnet.

Hva er en besøksstrategi?

En besøksstrategi oppsummerer alt du har samlet inn av informasjon og vurderinger i arbeidet med besøksforvaltning. Besøksstrategien skal vise målene som er satt for de ulike interessene, oppsummere kunnskapsgrunnlaget og presentere strategiske grep for å nå målene.

I arbeidet med besøksforvaltning er det mye som skal undersøkes og planlegges før du skal skrive selve besøksstrategien. Allikevel kan det være gunstig å være bevisst på hva en besøksstrategi bør inneholde underveis i arbeidet.

Siden en besøksstrategi for et mye besøkt naturområde vil gjelde for et konkret og relativt avgrenset område, anbefaler vi å være mer konkret enn det mange vil forbinde med en strategi.

Av samme grunn anbefaler vi også å lage en oversikt over hvilke tiltak som følger av de strategiske grepene – en tiltaksplan.

Dersom du i besøksforvaltningsarbeidet finner ut at det mangler grunnleggende kunnskap, bør dette innhentes før arbeidet med en besøksstrategi kan starte. Dette gjelder også en eventuell sårbarhetsanalyse for natur- og kulturverdier. Dette kan du lese mer om i steg 3 i denne veilederen.

Dersom kunnskapsmanglene er mindre kan strategien påpeke hva som mangler, og at innhenting av manglende kunnskap blir et strategisk grep i det videre arbeidet.

Besøksstrategien vil sørge for at tilrettelegging og vedlikehold ikke bare gjøres gjennom muntlige eller lite bindende avtaler, basert på dugnad og frivillighet, uten at alle sentrale aktører er med.

Merk at enkelte tiltak krever kommunalt vedtak etter ulike lovverk, og at dette kan ta noe tid å få på plass. Eksempelvis kan fysiske tiltak kreve kommunal behandling etter plan- og bygningsloven, og avgiftsparkering ved friluftslivsområder krever vedtak etter friluftsloven.

Besøksstrategiens omfang bør vurderes opp imot blant annet:

  • det naturbaserte reisemålets kompleksitet
  • forvaltningsutfordringer knyttet til sårbare natur- og kulturverdier
  • brukerinteresser
  • målgrupper
  • besøkstrykk
  • andre overordnede valg

Uavhengig av faktorene over er det nyttig å planlegge langsiktig og systematisk for å ta gode valg. Det er ikke størrelsen på området som avgjør hvor omfattende strategien blir, men kompleksiteten i utfordringene.  

For å sikre at strategien har bred forankring, og siden prosessen og medfølgende diskusjoner og vurderinger er viktige, er dette et arbeid som prosjekteier bør gjennomføre selv, eller i svært tett dialog med en konsulent.

Det kan imidlertid være aktuelt å styrke kunnskapsgrunnlaget med å kjøpe for eksempel kartleggingstjenester, slik som sårbarhetsvurdering av natur- og kulturverdiene der det er behov for dette.

Hvordan går du fram?

Arbeid med besøksforvaltning er en prosess over tid. Prosessen kan deles inn i ulike faser:

  1. forankring og planlegging
  2. utforming av besøksstrategien
  3. gjennomføring: Iverksette strategiske grep og tiltak
  4. oppfølging, og evaluering og vedlikehold

Denne veilederen tar deg gjennom fase 1 og 2.

Hvis du i arbeidet med besøksforvaltning finner ut at du bør tilrettelegge eller vedlikeholdede stiene i området, finner du veiledning for fase 3 og 4 i Stiskulen:

Gå til neste steg for å lese om fase 1: forankring og planlegging.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid