Mottaker kan klage på vedtaket om tillatelse eller avslag på søknad om skadefelling. Vedtaket skrives etter de ordinære kravene til enkeltvedtak i forvaltningsloven. Se denne veilederen:
 

I tillegg må naturmangfoldlovens prinsipper vurderes og fremgå av beslutningen. Dette følger av naturmangfoldloven § 7.

Tillatelse til skadefelling

De mest sentrale opplysningene som må inngå i vedtaket er:

Du bør vise til bestemmelsene i viltforskriften om metode for uttak, og til at skadefelling skal rettes mot skadegjørende individ. Hvis mordyr avlives i yngletiden, skal avkommet om mulig også avlives.

Avslag på søknad om skadefelling

I et avslag på søknad, må det tydelig framgå hvilke vilkår som ikke er oppfylt, og eventuelt hvilke skadeforebyggende tiltak som må prøves før søker kan søke på nytt. Vilkårene følger av viltforskriften § 3-3.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid