Produkter krever normalt ikke merking etter miljøregelverket, med mindre de er regulert på europeisk nivå, som for eksempel leketøy, og EE-produkter. Da er det krav om CE-merking.

Når det er krav om CE-merking er det også krav om samsvarserklæring.

Krav til CE-merking av leketøy og EE-produkter

Alle leker og EE-produkter (elektriske- og elektroniske produkter) som importeres skal være CE-merket.

Ved å CE-merke produktene sine gir produsenten uttrykk for at dens produkter oppfyller krav i det europeiske regelverket.

Det er produsenten som setter dette merket på alle produkter.

Importør har ikke anledning til å sette på CE-merket med mindre produsenten gir importør fullmakt til det.

Ved salg eller import av leker og EE-produkter er det ditt ansvar å kontrollere at produktet har korrekt CE-merking. Det gjelder både importører og distributører.

Leketøy:

CE-merkingen skal påføres leken, en etikett eller emballasjen slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes. For små leker kan CE-merkingen alternativt påføres en etikett eller en medfølgende brosjyre. I noen tilfeller kan også CE-merking påføres utstillingsesken.

EE-produkter:

CE-merket skal påføres selve EE-produktet slik at det er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes. Dersom det ikke er mulig å påføre CE-merket på EE-produktet, kan merket påføres emballasjen og i dokumenter som følger med produktet.

CE-merket: Dersom CE-merkingen blir forminsket eller forstørret, skal størrelsesforholdet slik det framgår av figuren overholdes.

Dersom CE-merkingen blir forminsket eller forstørret, skal størrelsesforholdet slik det framgår av figuren overholdes.

Dersom produktene mangler CE-merking kan de ikke selges eller importeres på EØS-markedet, inkludert Norge.

Når det er krav om CE-merking (leketøy, EE-produkter) er det også krav om samsvarserklæring.

Noen produkter/etiketter eller emballasjer er påført med logo China Export (CE). China Export er ingen gyldig merking, og erstatter på ingen måte CE-merkingen (conformité Européenne). Leker og EE-produkter påført China-Export merking er ulovlig å selge i EØS-området og Norge.

Noen produkter/etiketter eller emballasjer er påført med logo China Export (CE). China Export er ingen gyldig merking, og erstatter på ingen måte CE-merkingen (conformité Européenne).

Merking av biocidbehandlede produkter

Biociddehandlede produkter er for eksempel ullstoff behandlet med midler mot møll, utemøbler behandlet med impregneringsmidler mot råte, plastmaterialer behandlet med midler mot mugg og bakterier, og maling som inneholder konserveringsmidler.

Biocidbehandlede produkter skal være merket med følgende informasjon:

  • At det behandlede produktet inneholder biocidprodukter
  • Om biocidegenskapen
  • Navnet på alle aktive stoffer i biocidproduktene
  • Navnet på alle nanomaterialer i biocidproduktene, etterfulgt av ordet «nano» i parentes, dersom det finnes.
  • eventuelle bruksanvisninger eller forsiktighetsregler som må tas på grunn av produktets biocidinnhold

Merkingen skal være på norsk, klart synlig, lett å lese og av passende holdbarhet. Produsenter og importører har ansvaret for at merkingen av behandlede produkter er korrekt i Norge.

Kontaktinformasjon og sporbarhet

Som produsent og importør skal du merke produktet med ditt firmanavn og din postadresse. Dersom du bare er importør må du i tillegg kontrollere at produsenten har merket produktet med sitt navn og postadresse.

Distributører har også et ansvar for å kontrollere merking

Det betyr at både produsentens og importørens kontaktinformasjon skal være synlig på produktet eller i noen tilfeller emballasjen når det ikke er på plass på produktet. For leker kan det i noen tilfeller gis i et dokument som følger med leketøyet.

Et varemerke kan benyttes i stedet for produsentens navn.

Internettadresse er tilleggsinformasjon, men er ikke tilstrekkelig som kontaktadresse.

Det er et generelt krav til sporbarhet hjemlet i produktkontrolloven 5a.

EE-produkter og leketøy: 

Alle EE-produkter og leker skal være merket med identifikasjon, slik at de er sporbare. Dette kan være i form av typenummer, serienummer, modellnummer eller annen identifikasjonsmerking.

På veldig små produkter kan merkingen angis på informasjon eller emballasje som følger produktet. For EE-produkter kan også utformingen, eller typen produkt, gi grunnlag for å angi denne informasjonen på emballasjen. 

Det er produsenten som setter dette merket på alle produkter, og som importør eller distributør har du ansvaret for å kontrollere at dette er gjort.

Leketøy skal merkes med advarsler

Etiketter og bruksanvisninger til leker skal gjøre brukerne eller deres foresatte oppmerksom på de farene som er forbundet med bruken av leken, og hvordan slike farer kan unngås.

For noen kategorier av leker er det fastsatt egne advarsler som skal brukes. Dette gjelder for eksempel kjemiske leker, blant annet kjemisett, plaststøpesett og slimsett.

Farlige kjemikalier skal i tillegg overholde krav som stilles i regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).

Bruksanvisninger, advarsler og sikkerhetsinstruks skal skrives på norsk.

Ved salg eller import av leker er det ditt ansvar å kontrollere at produktet er korrekt merket.

EE-produkter skal merkes med overkrysset avfallsbeholder

Alle EE-produkter skal være merket med en overkrysset avfallsbeholder. På veldig små produkter kan merket settes på emballasjen, men normalt skal selve produktet merkes.

Som importør har du ansvaret for å kontrollere at produktet er merket.

Avfallsbeholder-merke som er overkrysset

Streken under avfallsbeholderen kan erstattes av datomerking. Datomerkingen skal enten være åååå.mm.dd eller datokode.

Ikke krav om CE-merking

  • Smykker
  • Lekeplassutstyr (men skal merkes med kontaktinformasjon)

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid