Echas nye database for SVHC-stoffer i faste produkter

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa skal opprette en ny database for stoffer på Reach kandidatlisa (SVHC-stoffer) i faste produkter.

Publisert 08.08.2019

Informasjonen skal legges inn av virksomheter som selger produkter som inneholder slike stoffer, etter planen fra januar 2021.

Databasen skal bidra til at informasjon om innhold av SVHC-stoffer i produkter på markedet blir tilgjengelig for avfallsoperatører. Da kan at de enklere sortere ut kasserte produkter som inneholder SVHC-stoffer slik at disse ikke materialgjenvinnes til sekundære råvarer. Kandidatlistestoffer er ikke forbudt å bruke i produkter med mindre de er ytterligere regulert, men stoffene bør erstattes med helse- og miljømessig bedre alternativer.

Et overordna mål er at databasen skal bidra til aktiv erstatning av farlige stoffer i produkter og til utvikling av tryggere alternativer for helse og miljø. Informasjonen vil også være tilgjengelig for forbrukere, som hjelp til å ta gode helse- og miljøvennlige valg ved bruk og avhending av produkter.

Oppgaven med å utvikle denne databasen fikk Echa som følge av EUs reviderte rammedirektiv for avfall, som trådte i kraft i juli 2018 Bestemmelsen om opprettelse av SVHC-databasen står i artikkel 9 i det reviderte direktivet. Direktivet er ikke tatt inn i EØS-avtalen, men vi forutsetter at dette vil skje.

Hvem skal legge inn informasjon?

Det er leverandører som i dag har informasjonsplikt under Reach artikkel 33 som med dette får en utvidet plikt til å informere om SVHC-stoffer i produkter (articles). Reach artikkel 33 pålegger leverandører av produkter som inneholder mer enn 0,1% av et SVHC-stoff å informere sine kunder. Konsentrasjonen beregnes for hver enkel del i sammensatte produkter.

Databasen heter SCIP-databasen (Substances og Concern In articles, as such or in complex objects) og informasjonskravene for aktørene som har plikt til å legge inn informasjon i databasen er nå publisert. Fra før har både importører til og produsenter i EU/EØS en liknende informasjonsplikt til Echa (Reach artikkel 7.2).

Status for arbeidet

Echa jobber nå med å utvikle databasen. Plikten til å sende inn informasjon til databasen gjelder fra 5. januar 2021, og en prototype for testing skal etter planen komme tidlig i 2020. Revidert rammedirektiv for avfall vil, når det er tatt inn i EØS-avtalene bli implementert i relevant regelverk.