Første delrapport i sjette hovedrapport

Luftkvalitet og klimaendringer på kort og lang sikt

Hvis vi reduserer de globale utslippene mer enn til netto null, vil den globale temperaturøkningen fra menneskeskapte utslipp gradvis reverseres.

De to scenarioene med lavest klimagassutslipp (SSP1-1.9 og SSP1-2.6) vil sammenlignet med de to scenarioene med høyest utslipp (SSP3-7.0 eller SSP5-8.5) medføre raske og vedvarende bidrag til å begrense menneskeskapte klimaendringer, men tidlige responser i klimasystemet kan maskeres av naturlig variasjon.  

Når det gjelder global temperatur, vil endringer i 20-årstrender i det laveste scenarioet sammenlignet med de to scenarioene med høyest utslipp (SSP3-7.0 eller SSP5-8.5) sannsynligvis bli synlige på kort sikt.

Andre klimaendringer vil bli merkbare fra den naturlige variasjonen først senere i dette århundret.

(D.1.6, D.2.3)

Mens endringene i den globale temperaturen gradvis vil kunne reverseres ved store vedvarende utslippskutt, vil derimot flere andre klimaendringer fortsette i samme retning som nå i alt fra flere tiår til tusenvis av år fram i tid.

Det vil for eksempel ta hundrevis til tusenvis av år for den globale gjennomsnittlige havnivåstigningen å snu, til og med ved stor grad av negative CO2 –utslipp.

(D.1.6)

Scenarioene med lavest utslipp medfører betydelig mindre endringer etter 2040 i klimafaktorer som påvirker samfunn og natur enn scenarioene med høye klimagassutslipp.

Utvikling i tråd med de lave scenarioene vil innen slutten av dette århundret også kraftig begrense omfanget av disse endringene, for eksempel begrense økningen i hyppigheten av ekstreme havnivå, kraftig nedbør og overvannsflom, og overskridelser av farlige varmeterskler, og samtidig begrense antall regioner som vil oppleve slike overskridelser.

(D.2.4)

De to scenarioene med lavest utslipp (SSP1-1.9 og SSP1-2.6) vil sammenlignet med de to høyeste scenarioene (SSP3-7.0 og SSP5-8.5) gi merkbare effekter i løpet av noen år på konsentrasjonen av klimagasser og partikler i atmosfæren og på luftkvalitet.

I mange forurensede regioner er likevel ikke de luftkvalitetsforbedringene som de laveste scenarioene innebærer være nok på kort sikt (2021-2040) til å oppnå Verdens helseorganisasjon (WHO) sine retningslinjer for luftkvalitet.

Forbedringen i luftkvalitet er raskere og større i scenario som kombinerer klimatiltak med målrettede tiltak for å redusere luftforurensning, sammenlignet med scenario som reduserer kun klimagassutslipp.

(D.2.2)

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid