Første delrapport i sjette hovedrapport

Bidrag fra andre klimadrivere for å nå netto null

I tillegg til CO₂-utslipp inneholder scenarioene reduksjoner i menneskeskapte utslipp av andre klimagasser, partikler og luftforurensere.

Siden partikler samlet sett har en nedkjølende effekt på klima, hovedsakelig på grunn av partikler dannet fra utslipp av svoveldioksid, vil en reduksjon av disse ha en oppvarmende effekt, i motsetning til det som skjer når vi reduserer utslippene av CO2 og andre klimagasser.

Effekten av samtidige endringer i utslipp av metan, partikler og forløpere til ozon, som også bidrar til luftforurensning, er i scenarioene vist å føre til en netto oppvarming på kort og lang sikt.

På lang sikt er denne netto oppvarmingen lavere i scenarioer med tiltak mot luftforurensning, kombinert med store og vedvarende reduksjoner i metanutslipp.

I de to laveste scenarioene gir reduksjoner i de menneskeskapte utslippene av partikler et netto oppvarmingsbidrag, mens reduksjoner i klimagasser bidrar til netto nedkjøling.

På grunn av den korte levetiden til både metan og partikler vil klimaeffekten som følger av utslippsreduksjoner i disse klimadriverne delvis oppveie hverandre, og reduksjoner i metan vil i tillegg bidra til forbedret luftkvalitet gjennom å redusere ozon ved overflaten.

(D.1.7)

For å stabilisere økningen i den globale overflatetemperaturen, må CO2-utslippene globalt bli netto null, ved at menneskeskapte CO2-utslipp balanseres mot menneskeskapt opptak av CO2.

Dette er forskjellig fra å oppnå netto null klimagassutslipp. For å sammenligne og summere andre klimagasser enn CO2 brukes vektfaktorer (emission metric). Netto null klimagasser er oppnådd når menneskeskapte utslipp og menneskeskapt opptak av klimagasser, beregnet ved hjelp av vektfaktorer, er i balanse.  

Klimaresponsen av en gitt utslippsbane bestemmes av utslippsbanen til individuelle klimagasser. Beregninger av tidspunktet for når klimagassene samlet sett når netto null avhenger av hvilke vektfaktorer som benyttes i utregningene av samlede utslipp og opptak.

Hvilken vektfaktor som brukes avhenger av hva som er analysens formål. Denne rapporten inneholder oppdaterte verdier for vektfaktorer og vurderer nye metoder for å summere klimagasser.

(D.1.8)

For mer innhold på norsk om vektfaktorer se for eksempel denne vurderingen Cicero gjorde for Miljødirektoratet om klimaeffekter av ulike utslipp.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid