Denne veilederen er tiltenkt saksbehandlere i kommunen. Veiledningen består av eksempler på hvordan kommunen som planmyndighet kan bidra til å ivareta og klimatilpasse jordbruket.

Grunnlaget for veilederen kommer fra et pilotprosjekt ledet av statsforvalteren i Troms og Finnmark og Viken.

Klimatilpasning som del av jordbruket

Klimaet spiller en viktig rolle for samfunnsutviklingen og for det biologiske mangfoldet. Samfunnet og naturen påvirkes både direkte og indirekte, og et klimatilpasset jordbruk er en nødvendig del av forvaltningen.

Natur og naturbaserte løsninger vil være viktige for å dempe virkningene av klimarelaterte faktorer som blant annet tørke, flom, skred, overvann og avrenning i andre deler av samfunnet. Her spiller jordbruket en viktig rolle.

Jordbruket ønsker seg ikke for mye av noe. Ikke for mye sol, ikke for mye regn. Ikke for tørt, ikke for vått. Akkurat passe er det beste for avlinga. Et klimatilpasset jordbruk er viktig både for å sikre framtidig matproduksjon, men også for å hindre at omkringliggende arealer blir rammet av klimahendelser.

Matproduksjon i et endret klima

Lengre vekstsesong med en tidligere vår og en senere vinter, gjør at man kan drive med dyrking av korn, grønnsaker og andre plantevekster i en lengre periode. Det betyr også at sesongen der dyr kan slippes på beite vil være lengre. Et endret klima betyr imidlertid ikke bare lengre sommer, men også at ekstremværet blir vanligere. Jordbruket må derfor kunne tåle store nedbørsmengder uten at næringsstoffer fra jordbruksarealene skylles ut, og det må tåle lengre perioder med tørke uten at avlingene går tapt. Et endret klima betyr med andre ord muligheter for å øke matproduksjonen, men det betyr også perioder med større risiko for lav produksjon.

Forebygging av skader

Klimatilpasning av jordbruket handler om å sette næringa i stand til å drive matproduksjon også når klimaet blir mer ekstremt. Det handler imidlertid også om å kunne bruke jordbruksarealene for å sikre omkringliggende arealer mot ekstreme klimahendelser. Godt drenert jordbruksjord kan for eksempel bidra til å sørge for at bebyggelse ikke rammes når elva går over sine bredder. Kommunen kan gjennom sin planlegging etter plan- og bygningsloven bidra til at jordbruket ivaretar begge disse funksjonene.

Velg påvirkning

Her kan dere velge aktuelle påvirkninger. Listen er ikke uttømmende.