Denne veilederen er tiltenkt saksbehandlere i kommunen. Veiledningen består av eksempler på hvordan kommunen som planmyndighet kan bidra til å ivareta og klimatilpasse jordbruket.

Grunnlaget for veilederen kommer fra et pilotprosjekt ledet av statsforvalteren i Troms og Finnmark og Viken.

Klimatilpasning som del av jordbruket

Klimaet spiller en viktig rolle for samfunnsutviklingen og for det biologiske mangfoldet. Samfunnet og naturen påvirkes både direkte og indirekte, og et klimatilpasset jordbruk er en nødvendig del av forvaltningen.

Natur og naturbaserte løsninger vil være viktige for å dempe virkningene av klimarelaterte faktorer som blant annet tørke, flom, skred, overvann og avrenning i andre deler av samfunnet. Her spiller jordbruket en viktig rolle.

Velg påvirkning

Her kan dere velge aktuelle påvirkninger. Listen er ikke uttømmende.