Ansvaret for klimatilpasning ligger til den aktøren som har ansvaret for en oppgave eller funksjon som blir berørt av klimaendringer. Det innebærer at alle i samfunnet har et ansvar for klimatilpasning - offentlige myndigheter, bedrifter og privatpersoner.

Interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner har også viktige roller å spille i arbeidet med klimatilpasning.

Nasjonale myndigheter

Ansvarsprinsippet innebærer at alle nasjonale myndigheter har ansvar for å forebygge og håndtere konsekvenser av klimaendringer innenfor sin sektor/sitt ansvarsområde.

I tillegg har sektormyndigheter et sektoransvar for klimatilpasning. Det innebærer at alle sektormyndigheter skal ha oversikt over risiko - både direkte og indirekte - relatert til klimaendringer innenfor sine sektorområder og vurdere behovet for innsats og tiltak for å håndtere risikoen. 

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Har et særskilt ansvar for å legge til rette for regjeringens helhetlige arbeid på klimatilpasningsområdet.

Miljødirektoratet

​Er fagetaten som støtter departementet i samordningen av det nasjonale arbeidet med klimatilpasning, og koordinerer klimatilpasningsarbeidet på tvers av direktoratene. Dette innebærer å være en pådriver, tilrettelegger og bidragsyter i arbeidet. 

I tillegg til koordineringsrollen, har Miljødirektoratet også et sektoransvar for klimatilpasning på sine resultatområder (naturmangfold, friluftsliv, forurensning, polarområdene og klima) - på lik linje med andre sektormyndigheter. ​

Kunnskap om klima og ventede endringer

Produksjon og formidling av kunnskap om klima og ventede endringer utføres på nasjonalt nivå av tre aktører.

Kunnskap om konsekvenser og tiltak for tilpasning

I tillegg har noen etater oppgaver knyttet til klimatilpasning som går på tvers av sektorer, og tilhørende særskilt ansvar for kunnskap og tilrettelegging.

Samarbeid om naturfarer

Naturfareforum er etablert for å styrke samarbeidet mellom nasjonale, regionale og lokale aktører for å redusere vår sårbarhet for uønskede naturhendelser.

Naturfareforum er organisert som et nettverk med en styringsgruppe som består av representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Statens Vegvesen, Landbruksdirektoratet, Direktoratet for byggkvalitet, Norges geologiske undersøkelse, Jernbanedirektoratet, KS, Miljødirektoratet, Meteorologisk Institutt, Kartverket og Fylkesberedskapssjefene.

Lokale myndigheter

Kommuner

Klimaendringenes lokale karakter plasserer kommunene i en førstelinje i møte med klimaendringene.

For at kommunene skal kunne utføre oppgavene sine på en måte som sikrer robuste og bærekraftige lokalsamfunn i framtiden, er det er nødvendig at hensynet til et klima i endring blir en integrert del av de kommunale ansvarsområdene.

Fylkeskommunen

Er regional planmyndighet og har derfor et overordnet ansvar for regional planlegging. Planleggingen skal medvirke til å oppnå politiske mål for økonomisk, miljømessig, sosial og kulturell utvikling i fylket.

Dette gjelder for både fylkeskommunen ansvar for å utforme egne planer og i den planfaglige veiledning til kommunene.

Fylkeskommunen er ansvarlig for regional utvikling og har dermed en rolle overfor næringslivet i deres tilpasning til et klima i endring. Innenfor den marine sektoren har fylkeskommunen også et forvaltningsansvar.

Statsforvalteren

Skal som sektormyndighet medvirke til at nasjonal politikk blir iverksatt. Dette gjøres gjennom veiledning, dialog og tilsyn med kommunene, fylkeskommunene, og berørte virksomheter.

I front – kommunenettverk for klimatilpasning

Nettverket "I front" bidrar til å videreutvikle arbeidet med klimatilpasning i Norge gjennom kunnskapsutvikling og kompetanseheving.