Hyppigere og kraftigere nedbør, kombinert med høyere temperatur, kan gjøre at jordbruksareal oversvømmes. Dette kan føre til at jordbruksareal tas ut av produksjon eller går tapt på grunn av erosjon, og ødeleggelse av driftsbygninger og infrastruktur.

Langs større vassdrag er det spesielt kombinasjonen av mye nedbør og smeltevann som øker faren for oversvømmelse og flom. Flere kortvarige og intense lokale regnskyll kan forårsake regnflommer i små elver og lokale bekker og fjellsider som ikke tidligere er vurdert å utgjøre noen risiko for flom.

Hyppigere isgang, spesielt høyere til fjells og lenger inn i landet enn i dagens klima, kombinert med høyere temperatur kan føre til oversvømmelse av jordbruksareal om vinteren. Økt vintertemperatur fører til at mer av nedbøren kommer som regn og kan øke faren for flommer sent om høsten.

Økt overflateavrenning, flom og oversvømmelse kan også gi økt avrenning fra jordbruksareal, både i form av jord, næringsstoff og plantevernmidler. Dette kan føre til økt eutrofiering eller forurensning av vassdrag, kystområder og innsjøer, og påvirke naturmiljøet, drikkevannskvalitet og rekreasjonsmuligheter. Avrenning vil kunne påvirke både overflateerosjon, erosjon i forsenkninger i terrenget (dråg) og erosjon i bekke- og elvekanter. Erosjon fra jordbruket kan gi økt tilførsel av partikler til vassdrag.

Denne utfordringen kan slå ulikt ut i ulike deler av landet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid