Et varmere og våtere klima øker faren for løsmasseskred som jordskred og flomskred. De fleste kvikkleireskred utløses av menneskelig aktivitet, men påvirkes også av erosjon i elver og bekker.

Økt erosjon som følge av hyppigere og større flommer kan derfor utløse flere kvikkleireskred. Dette kan føre til at jordbruksareal tas ut av produksjon eller går tapt, og ødeleggelse av driftsbygninger og infrastruktur. Skred kan også komme i områder som ikke regnes som skredutsatte i dag.

Denne utfordringen kan slå ulikt ut i ulike deler av landet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid