Lengre perioder uten nedbør, kombinert med høy fordampning, gjør at jorda tørker ut, grunnvannsnivået synker og at vannføringen i bekker og elver blir svært liten.

Tørke kan hemme veksten av jordbruksvekster. Dette kan føre til avlingsskade og mindre intensiv bruk av jordbruksarealer. Tørke kan også påvirke beitekvalitet, føre til behov for større beitearealer og at beitedyr må sendes tidligere på utmarksbeite enn normalt.

Denne utfordringen kan slå ulikt ut i forskjellige deler av landet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid