Denne veilederen er tiltenkt saksbehandlere i kommunen. Veiledningen består av eksempler på hvordan kommunen som planmyndighet kan bidra til å ivareta og klimatilpasse skog og skogbruk.

Grunnlaget for denne veilederen kommer fra et pilotprosjekt ledet av statsforvalteren i Troms og Finnmark og Viken.

Klimatilpasning som del av skogbruket

Klimaet spiller en viktig rolle for samfunnsutviklingen og for det biologiske mangfoldet. Samfunnet og naturen påvirkes både direkte og indirekte, og et klimatilpasset skogbruk er en nødvendig del av forvaltningen.

Natur og naturbaserte løsninger vil også være viktige for å dempe virkningene av klimarelaterte faktorer som blant annet flom, skred, overvann og avrenning i andre deler av samfunnet. Her spiller skogbruket en viktig rolle.

Velg klimatilpasningstiltak

Her kan dere velge aktuelle utfordringer. Listen er ikke uttømmende.