Denne veilederen er tiltenkt saksbehandlere i kommunen. Veiledningen består av eksempler på hvordan kommunen som planmyndighet kan bidra til å ivareta og klimatilpasse skog og skobruk.

Grunnlaget for denne veilederen kommer fra et pilotprosjekt ledet av statsforvalteren i Troms og Finnmark og Viken.

Klimatilpasning som del av skogbruket

Klimaet spiller en viktig rolle for samfunnsutviklingen og for det biologiske mangfoldet. Samfunnet og naturen påvirkes både direkte og indirekte, og et klimatilpasset skogbruk er en nødvendig del av forvaltningen.

Natur og naturbaserte løsninger vil også være viktige for å dempe virkningene av klimarelaterte faktorer som blant annet flom, skred, overvann og avrenning i andre deler av samfunnet. Her spiller skogbruket en viktig rolle.

Tiltak for å sikre produksjonsgrunnlaget i skogbruket

  • Økte temperaturer kan gi økt skogproduksjon og en lengre vekstsesong i deler av landet. Tregrensa vil flyttes både høyere over havet og nordover, noe som gir muligheter for skogproduksjon på større arealer enn i dag.
  • Det er viktig å sørge for en stabil og forutsigbar virkesforsyning utover i verdikjeden. Høyere vintertemperaturer med skiftende vær, og økte nedbørsmengder i form av regn, gir mindre tele i bakken som gir utfordringer med fremkommelighet.
  • Økte nedbørsmengder og et endret nedbørsmønster vil gi flere episoder med styrtregn og større fare for flom i vassdragene. Mer nedbør øker også faren for erosjon og jordskred, flomskred og sørpeskred. Dette vil skape utfordringer, spesielt i mindre og bratte nedbørsfelt. Mer intensive nedbørsperioder kan føre til at skogsbilveier skades eller ødelegges.

Tiltak hvor skogen kan redusere/forebygge skader innenfor andre sektorer

  • Det vil være store geografiske variasjoner i hvordan klimaendringene slår ut, og hvordan disse påvirker bebyggelse og infrastruktur. Skog har en viktig funksjon som vern mot naturskader. Med riktig skjøtsel kan skog redusere avrenning og fungere som flomdemper.
  • Skogen reduserer også risikoen for erosjon og utglidninger. For enkelte typer skred, som snøskred, kan skogen ha stor beskyttende effekt. Det samme gjelder steinsprang, men her avhenger det av skogens og steinenes størrelse.
  • Skog kan også forhindre eller redusere jord- og flomskred. Rotsystemet til trærne binder og holder jordbunnen sammen.
  • Skog kan brukes som sikringstiltak mot ekstremvær og vind for omkringliggende arealer, bebyggelse og infrastruktur.

Tiltak knyttet til økt skogbrannfare

  • Fremtidens klima vil gi økt fare for skogbrann på grunn av tørkeperioder, økt frekvens av lyn, og mer ekstremvær i form av sterk vind.
  • Barskog er særlig utsatt for skogbrann, og tørkeperioder øker sjansen for barkbilleangrep som igjen gir mer dødt brennbart materiale. En skogbrann kan føre til store økonomiske tap og gi betydelige samfunnsmessige konsekvenser.

Velg klimatilpasningstiltak

Her kan dere velge aktuelle utfordringer. Listen er ikke uttømmende.