Antall døgn med nedbør vil øke i framtida, og det vil bli flere episoder med styrtregn. Dette vil øke faren for både flom og skred, og vil gi flere skader på vegnettet.

Denne utfordringen kan slå ulikt ut i ulike deler av landet. Se klimaprofiler for fylkesvise beskrivelser av klima, klimaendringer og forventede utfordringer.

Økt fare for flom og skred

Mer og kraftigere nedbør gir økt fare for flom i vassdrag der årets største flom i dag er en regnflom. Hyppigere og kraftigere styrtregnepisoder kan også skape utfordringer i mindre og bratte nedbørsfelt, spesielt i kombinasjon med snøsmelting.

I høyereliggende områder kan omfanget av snøsmelteflommer øke i nær framtid. Mot 2100 vil det kunne bli redusert sannsynlighet for snøsmelteflommer fordi snømengdene blir mindre.

Flere flommer og mer regn fører til erosjon og økt fare for skred, særlig jordskred, flomskred og sørpeskred. Økt erosjon kan også utløse flere kvikkleireskred. De fleste kvikkleireskred utløses av menneskelig aktivitet, men de påvirkes også av erosjon i elver og bekker.

Flere veiskader

Mer intense nedbørsepisoder kan gjøre at skogsveier skades eller vaskes bort. Skogsbilveier med dårlig terrengtilpasning, eller som ikke er vedlikeholdt, kan også endre de naturlige dreneringsløpene for overvann og føre til økt fare for jordskred og nedstrøms flomskader. Dette gir tilleggskostnader på drift og vedlikehold, samt mer usikker virkesforsyning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid