Mer nedbør, høyere temperaturer og mer uvær gir både akutte skader slik som flomskader og skader som utvikler seg over tid, slik som råte og raskere nedbrytning av overflater. Alle materialer brytes ned over tid, og klimaforhold er avgjørende for hvor hurtig dette skjer. De fleste materialer brytes raskere ned når det er varmt og fuktig. Klimaendringene kan føre til at områder som tidligere har vært i trygg avstand fra elvebredder eller strandlinjer blir liggende i faresonen for flom og stormflo.

I et klima i endring blir godt vedlikehold og skjøtsel viktigere enn før. Vurdering av risiko, gjennomføring av risikoreduserende tiltak og god beredskap er viktig for å redusere tapene av kulturhistoriske verdier.

Relevante ressurser

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid