Sammen med klimaendringer er samfunnsendringer som for eksempel urbanisering og avhengighet av teknologi, viktige drivere for ny og økt risiko og sårbarhet på de fleste områder i samfunnet. Disse sammensatte utfordringene krever en annen tilnærming til planlegging. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

For å ivareta samfunnssikkerhet i kommunale planer, er to lover spesielt viktige:

 • Sivilbeskyttelsesloven med forskrift, med krav om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidelse av plan for oppfølging.
 • Plan- og bygningsloven, der §§ 3-1h og 4-3 er de mest sentrale.

I begge lovene ligger krav om å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser. Det er vesentlige forskjeller i omfang og detaljering i de to ROS-analysene, på bakgrunn av krav i lov og forskrift. Det er også forskjellige personer i kommunen som har ansvar for de ulike analysene, henholdsvis beredskap og plan. Det er flere ulikheter mellom de to ROS-analysene.

Helhetlig ROS etter sivilbeskyttelsesloven

 • eksisterende bebyggelse og infrastruktur i hele kommunens geografiske område
 • tydelige minimumskrav (forskrift) til prosess og innhold
 • viktig for kommunens beredskapsarbeid
 • hendelser som setter kommunen på prøve

ROS-analyser etter plan- og bygningsloven

 • nye utbygginger i kommunen
 • ikke krav til prosess og innhold, men skal gjøres til alle planer og funn skal følges opp i planen
 • fokus på forebygging (bygge trygt)

Under er noen viktige punkter å tenke på i arbeidet med samfunnssikkerhet, der hensynet til et endret klima ivaretas.

Kunnskap om klimaendringer må kombineres med kunnskap om konsekvenser for samfunnet

Klimaendringer kan føre til mer ekstremvær og flere naturhendelser og dermed økt påkjenning for kritiske samfunnsfunksjoner, det vil si oppgaver som samfunnet må opprettholde for å ivareta befolkningens og samfunnets grunnleggende behov. Det er ikke ekstremvær og naturhendelser i seg selv som nødvendigvis er problemet, men når de rammer kritiske funksjoner som gir konsekvenser for liv, helse og materielle verdier

Samfunnssikkerhet og hensynet til et endret klima, må ivaretas i alle kommunale planer

 • plan for oppfølging (kommunal beredskapsplikt)
 • planstrategi
 • kommuneplanen (samfunns- og arealdel)
 • reguleringsplaner
 • byggesak

Bruke ROS-analyser som en arena for samordning av kunnskap, informasjon og erfaring

Mange utfordringer innen samfunnssikkerhet går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Det er derfor viktig å jobbe tverrsektorielt og tverrfaglig.

 • Kommunens helhetlige ROS etter sivilbeskyttelsesloven er et viktig verktøy for å se de tversektorielle utfordringene og samle tverrfaglig kunnskap om konsekvenser av naturfare og klimaendringer. Beredskapsmiljøet i kommunen er dermed en viktig kilde til kunnskap om samfunnssikkerhet i planarbeidet og bør involveres.
 • Bred involvering fra andre fagmiljøer, som for eksempel vann og avløp/teknisk, vei, helse, er nødvendig for å få gode ROS-analyser slik at man et bredere kunnskapsgrunnlag for å vurdere risiko og sårbarhet.

Relevant regelverk

Sivilbeskyttelsesloven med forskrift, med krav om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidelse av plan for oppfølging.

Plan- og bygningsloven, der §§ 3-1h og 4-3 er de mest sentrale.

For mer info og veiledning om disse to lovkravene, se webinar om helhetlig ROS og areal-ROS - hva er forskjellen, og hva brukes når?

Relevante veiledere

Relevante rapporter

 

Vurdering av naturfarer som kan gi risiko for kjemikalieulykker

Naturfarer som flom, skred, skogbrann og ulike typer ekstremvær kan påvirke sikkerheten i virksomheter med farlige kjemikalier. Naturhendelsene som skjer kan gi følgeulykker i virksomhetene, slik som branner, eksplosjoner og utslipp av farlige kjemikalier. I bransjen kalles dette ofte Natech-hendelser (Natural hazard triggered technological accidents).

De pågående klimaendringene vil kunne bidra til økt fare for, og økt hyppighet og omfang av slike hendelser. Nye typer naturfarer vil i tillegg kunne oppstå i områder som tidligere ikke har vært utsatt for dette. DSB har derfor laget en veileder om hva som er spesielt med Natech-hendelser med beskrivelse av hvordan virksomhetene selv kan vurdere risikoen for slike hendelser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid