Norsk klimaservicesenter har utarbeidet fylkesvise klimaprofiler basert på rapporten «Klima i Norge 2100- Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning». Klimaprofilene gir kortfattede sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer.

Endringer fra dagens klima mot år 2100

Klimaprofilene viser endringer fra dagens klima (1971-2000) til slutten av århundret (2071-2100), med fortsatt økte globale klimagassutslipp.

For dimensjonerende nedbør, flom og stormflonivåer, og for tiltak med lang levetid, anbefales det å legge på et klimapåslag. Klimapåslaget angir hvor mye dagens dimensjonerende verdi bør oppjusteres, for at skadeomfanget ikke skal øke som følge av mer nedbør, flom og høyere stormflonivå.

Det er fornuftig å se på de fylkesvise klimaprofilene som retningsgivende, fordi de forteller oss hvilken retning klimaet utvikler seg.

Kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel

Klimaprofilene er ment som kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel for beslutningstakere og planleggere.