Norsk klimaservicesenter har ut fra rapporten «Klima i Norge 2100- Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning», utarbeidet fylkesvise klimaprofiler som gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer.

Klimaprofilene har fokus på endringer fra dagens klima (1971-2000) til slutten av århundret (2071-2100) med fortsatt økte globale klimagassutslipp.

For dimensjonerende nedbør, flom og stormflonivåer for tiltak med lang levetid, anbefales å legge på et klimapåslag. Klimapåslaget angir hvor mye dagens dimensjonerende verdi bør oppjusteres for at skadeomfanget ikke skal øke som følge av mer nedbør, flom og høyere stormflonivå.

Det er fornuftig å se på de fylkesvise klimaprofilene som retningsgivende, fordi de forteller oss hvilken retning klimaet utvikler seg.

Klimaprofilene er ment som kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel for beslutningstakere og planleggere.

Rapportene danner grunnlaget for klimaprofilene for fylkene (fylkesinndeling per 2015–2017 ) og for Longyearbyen. Klimaprofilene beskriver forventede klimaendringer med høye klimagassutslipp mot slutten av århundret. De gir retningsgivende kunnskap om klimautfordringer for overordnet planlegging i kommuner og fylker.