Et utgangspunkt kan være å ta hensyn til de historiske ekstremene virksomheten har registrert og opplevd. I tillegg til kunnskap om framtidige klimaendringer, gir historiske data, kjennskap til lokale forhold og egen virksomhet et godt grunnlag for å planlegge og ta beslutninger tilpasset et klima i endring.

Kunnskap om tidligere uønskede naturhendelser og hvilke konsekvenser disse har hatt for bygg, anlegg, infrastruktur og natur og miljø kan gi viktig informasjon.

Dette kan for eksempel omfatte:

  • Ekstrem bølgehøyde i stormsituasjoner
  • Tidligere flomsituasjoner
  • Tidligere overvannshendelser
  • Tidligere skredhendelser
  • Tidligere tørkeperioder

Dialog med lokalbefolkning og lokalt foreningsliv/ interesseorganisasjoner for innhenting av lokal kunnskap er relevant i arbeidet med klimatilpasning. Særlig kan lokalbefolkningen sitte på kunnskap om tidligere hendelser eller sårbarheter som ikke er skrevet ned.

Det er imidlertid viktig å være klar over at ekstremhendelser er sjeldne og at man kan få slike hendelser selv om det ikke har vært registrert slike tidligere.