I tillegg til kunnskap om framtidige klimaendringer, gir historiske data og kjennskap til lokale forhold og egen virksomhet et godt grunnlag for å planlegge og ta beslutninger tilpasset et klima i endring.

Tidligere hendelser

Kunnskap om tidligere naturhendelser og hvilke konsekvenser disse har hatt for bygg, anlegg, infrastruktur og natur og miljø kan gi viktig informasjon. Dette kan for eksempel være:

  • ekstrem bølgehøyde i stormsituasjoner
  • tidligere flomsituasjoner
  • tidligere overvannshendelser
  • tidligere skredhendelser
  • tidligere tørkeperioder

Det er imidlertid viktig å være klar over at ekstremhendelser er sjeldne og at man kan få slike hendelser selv om det ikke har vært registrert slike tidligere.

Lokal kunnskap

Dialog med lokalbefolkning og lokalt foreningsliv eller interesseorganisasjoner for innhenting av lokal kunnskap er relevant i arbeidet med klimatilpasning. Særlig kan lokalbefolkningen sitte på kunnskap om tidligere hendelser eller sårbarheter som ikke er skrevet ned.

Relevante ressurser