Klimatilpasning-prosjekt

Studie av skadeomfang og kostnad ved ekstremnedbør

Prosjektnavn: Studie av skadeomfang og kostnad ved ekstremnedbør
Fylke: Oslo
Søker: Klimaetaten, Oslo kommune
Tilskudd: 360 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Overvann

Oslo kommune har kartlagt mulig skadeomfang og kostnader ved ekstreme nedbørshendelser. 

Overvann i urbane områder

En av hovedutfordringene i urbane områder er overvann og oversvømmelser. Problemene forsterkes med klimaendringene og fortetting. Å få store mengder regn over et begrenset område på kort tid kan medføre store skader.

Mulig stort og dyrt skadeomfang

Kommunen har gjennomført en hydraulisk modellering av et styrtregn på Bislett i Oslo. Scenarioet som er analysert er en ekstremnedbørhendelse som tilsvarer den såkalte «Københavnhendelsen» fra 2. juli 2011 da det kom 150 mm på to timer. Det tilsvarer tre ganger mer enn det som er målt i Oslo tidligere. Likevel kan en slik hendelse også skje i Oslo.

Resultatene fra simuleringen viste meget omfattende skader, og de totale kostnader ble beregnet til minst 580 millioner kroner. Skader på bygninger og innbo utgjør den høyeste kostnaden på 351 millioner kroner, og av dette utgjør private bygg 260 millioner kroner.

Det er utarbeidet en komplett katalog med enhetspriser og terskelverdier for de mest sentrale hoved- og underkategorier (se vedlegg til konsulentrappporten). Kostnadene er dels basert på norske tall, og dels basert på internasjonale erfaringstall tilpasset norske forhold.

Relevante ressurser