Klimatilpasning-prosjekt

Kartlegging av flomtiltak i og langs Bøelva

Prosjektnavn: Kartlegging av flomtiltak i og langs Bøelva
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Sauherad kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Flom

Sauherad kommune, sammen med Bø kommune, har kartlagt mulige tiltak i flere flomsoner langs Bøelva. Tiltakene, konsekvensutredninger og kart finnes i rapporten under.

Mulige negative konsekvenser av flomsikring

Kommunene har identifisert de mest hensiktsmessige tiltakene for flomsikring, og vurdert om tiltakene kan ha negative konsekvenser for andre områder langs elva. Tiltakene er blant annet vurdert ut fra konsekvensene de vil ha på naturmangfold, vannmiljø og friluftsliv.