Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasning i drikkevannskilde

Prosjektnavn: Klimatilpasning i drikkevannskilde
Fylke: Rogaland
Søker: Haugesund kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Drikkevann

Haugesund kommune har laget et kunnskapsgrunnlag for hvordan klimaendringer kan påvirke drikkevannskilden. Det viktigste er å ivareta naturlige økosystemtjenester. Kunnskapsgrunnlaget går inn i en forvaltningsplan for vannet, og i annet planarbeid. 

Drikkevannskilde for tre kommuner

Haugesund vannverk forsyner over 40 000 personer i tre kommuner. Råvannsuttaket er fra Stakkastadvatnet, en stor og god vannkilde som har vært aktivt fulgt opp i lang tid.

Vannet er et typisk vestlandsvann, hvor nedbørsfeltet har lite løsmasser og så godt som ingen infiltrasjon i grunnen. Vannets oppholdstid i grunnen er derfor minimal, og intens nedbør vil gi erosjon og tilføre vannkilden organisk materiale. Videre har varmere vintre ført til at vinterstagnasjonen uteblir, noe som igjen påvirker den økologiske tilstanden i vannet.

Grundig risikoanalyse

Sannsynligheten for, og konsekvensene av ulike klimarelaterte hendelser, er vurdert med Mattilsynets ROS-analyse for vannforsyning. Kommunen har sett på følgende klimarelaterte risikoelementer:

  •  økt nedbør og økt nedbørintensitet
  •  økt temperatur og forlenget vekstsesong
  •  tørkeperioder

I klimarisikovurderingen har kommunen sett på:

  • klimarelaterte hendelser som kan påvirke vannkvalitet og -mengde
  • tiltak i nedbørsfeltet der kommunen er vannverkseier, planmyndighet eller grunneier

Viktig med fungerende økosystemtjenester

Mulige tiltak for å forbedre situasjonen er tilbakeføring av tekniske inngrep i vassdrag og våtmark, for å gjenopprette naturlig fungerende økosystemtjenester. Dette inkluderer fordrøyning, erosjonsvern og naturlig vannrensing.

Forvaltningsplan og annet planarbeid

Videre skal kommunen utarbeide en forvaltningsplan for drikkevannskilden som verktøy for myndighetsutøvelse. Planen skal samle tilgjengelig informasjon, modellere utvikling og vurdere aktuelle tiltak for å forsinke eller motvirke endringer som pågår.

Kunnskapen skal brukes i alle kommunene som nedbørsfeltet ligger i, og vil inkluderes i kommunale planer på alle nivå.

Relevante ressurser