Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasning av idretts- og friluftsanlegg

Prosjektnavn: Klimatilpasning av idretts- og friluftsanlegg
Fylke: Trøndelag
Søker: Skaun kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Bygg og anlegg

Skaun kommune har kartlagt muligheten for å klimatilpasse en aktivitetspark i Buvika og et friområde på Ølsholmskjæret. Kartleggingen inkluderer både naturbaserte og tekniske tiltak.

Kommunen har også sett på tiltak for å redusere klimagassutslipp, og har fått Klimasats-støtte til dette.

Mange mulige tiltak

Tiltakene i aktivitetsparken er basert på en lokal klimaanalyse av blant annet vind, stormflo, overvann og temperaturøkning. Mulige tiltak:

  • plante vegetasjon for å skjerme mot vind
  • ha elementer som samler vann, og som kan brukes i lek
  • velge planter som tåler stigende temperaturer, kraftig nedbør og bidrar til naturmangfold

For friområdet på Ølsholmskjæret er det også flere mulige tiltak:

  • bevare eksisterende vegetasjon kan bidra til vindskjerming
  • etablere åpne flomveier ned mot fjorden for å unngå oversvømmelser
  • plante vegetasjon som tåler fuktig miljø, og som kan rense vannet på veien

Klima er en viktig del av planleggingen

Både klimatilpasningstiltak og beregning av klimagassutslipp er viktig ved planlegging og bygging av uteanlegg, og det inkluderer prosjekteier, leverandører, produsenter og utførende aktører. Prosjektet fremhever blant annet bevaring av vegetasjon, bruk av lokale produkter, gjenbruk, og robuste løsninger som varer lenge.