Klimatilpasning-prosjekt

Veileder for offentlige uterom i Bodø

Prosjektnavn: Veileder for offentlige uterom i Bodø
Fylke: Nordland
Søker: Bodø kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Tema: Blå-grønne løsninger, Overvann, Planlegging

Bodø kommune har utviklet en veileder for klimatilpasning av offentlige uterom som også vektlegger sosial og grønn bærekraft. Veilederen vil kunne fungere som kunnskapsbase og inspirasjonskilde for fremtidig oppgradering, utvikling og sammenknytting av eksisterende og nye byrom.

Bærekraftskategorier som veiledning og inspirasjon

Sosial bærekraft handler om fellesskap og livskvalitet. For eksempel kan noen uteområder være viktige for tjenester, service og inkludering. Grønn bærekraft handler om naturmangfold, klimatilpasning og livskvalitet. Sammen kan sosial og grønn bærekraft gi veiledning og inspirasjon for både brukermedvirkning og utforming av byrom.

Byrom med mange funksjoner

Kommunen fant at byrom har mange ulike funksjoner og verdier som ikke alltid er åpenbare. Ved utforming av byrom bør derfor kommunen kartlegge kvaliteter og bruken av området. En slik gjennomgang øker bevisstheten om byrommene sin rolle og funksjon, og avdekker mangler knyttet til kvaliteter, brukergrupper og funksjoner. Ved å se byen som en helhet, vil det også skape et nettverk av byrom som utfyller hverandre.

Veilederen kan lastes ned under. Den har eksempler på klimatilpasset utforming av offentlige uterom, med prosesser for brukermedvirkning og hensyn til grønn og sosial bærekraft.