Klimatilpasning-prosjekt

En økologisk tilnærming til klimatilpasning på Røst

Prosjektnavn: En økologisk tilnærming til klimatilpasning på Røst
Fylke: Nordland
Søker: RØST KOMMUNE
Tilskudd: 354 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Landbruk, Planlegging

Røst kommune skal lage skjøtselplaner for de fire viktigste naturtypene de har forvaltningsansvar for i landbruket. Det inkluderer beitemyr, kystlynghei, strandeng og slåttemark. 

Truede naturtyper

Alle de fire naturtypene er truet i Norge, og både slåttemark og kystlynghei følges opp med nasjonale handlingsplaner. Kommunen tror prosjektet kan bidra til å øke kunnskapen om hvordan klimaendringene påvirker de utvalgte naturtypene, både lokalt og nasjonalt.