Klimatilpasning-prosjekt

Klimasårbarhetsanalyse for Drammen kommune

Prosjektnavn: Klimasårbarhetsanalyse for Drammen kommune
Fylke: Viken
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2022
Tema: Sårbarhetsanalyse

Drammen kommune har gjort en overordnet analyse av kommunens sårbarhet for fremtidige klimaendringer. Analysen inkluderer både natur og samfunn.

Klimatilpasning i kommuneplaner

Det er utarbeidet en metodikk for å kartlegge kommunens klimasårbarhet innenfor områdene overvannsflom, skred og erosjon. Multiconsult har utarbeidet en rapport som inkluderer et kartdatasett for DV‐verdier, der rapporten gir en grundig beskrivelse av metoden, slik at kommunen selv kan gjennomføreanalysen. Det har i løpet av prosjektperioden vært gjennomført prosjektmøter og tverrfaglige workshops i samarbeidmed Multiconsult, og i kommunens interne overvannssamarbeid.

Kommunen opplever kunnskapshull når det gjelder klimatilpasning. Analysen er derfor et viktig kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens samfunnsdel, men også øvrig planleggingen i kommunen.

Tidligere kartlegginger har vist at Drammen er både flom- og skredutsatt, og første del av kartleggingen har derfor sett nærmere på dette. I andre del av kartleggingen har kommunen sett på andre tema, utover flom og skred.