Klimatilpasning-prosjekt

Klimasårbarhetsanalyse for Drammen kommune

Prosjektnavn: Klimasårbarhetsanalyse for Drammen kommune
Fylke: Viken
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Tema: Sårbarhetsanalyse

Drammen kommune skal gjøre en overordnet analyse av kommunens sårbarhet for fremtidige klimaendringer. Analysen vil inkludere både natur og samfunn.

Klimatilpasning i kommuneplaner

Kommunen har kunnskapshull når det gjelder klimatilpasning. Analysen vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens samfunnsdel, men også øvrig planleggingen i kommunen.

Tidligere kartlegginger har vist at Drammen er både flom- og skredutsatt, og første del av kartleggingen vil se nærmere på dette. I andre del av kartleggingen skal kommunen se på hvilke andre tema, utover flom og skred, de bør jobbe med videre.