Naturbaserte løysingar ved busetnad og infrastruktur

Overvannsdam

Betydinga av tiltaket for klimatilpassing

Ein overvassdam er ein dam med permanent vasspegel, men som har volum til å få og fordryge ekstra vatn i ein flaumsituasjon. Opne vassflater regulerer også temperaturen ved å ta opp varme på sommaren og gi varme på vinteren. Det er viktig å vere klar over at ein overvassdam berre er flaumdempande for ei viss mengd vatn, og at kapasiteten må kartleggjast før utbygging.

Klimautfordringar tiltaket kan bidra til å løyse

  • Overvatn, ved dryging
  • Temperaturauking, ved temperaturrgulering

Korleis styrkar tiltaket naturmangfald

En overvannsdam kan bidra til økt biologisk mangfold gjennom å skape habitat for planter og dyr, både på land- og i vann. Dette kan auke biodiversiteten i et område. Effekten på naturmangfoldet avhenger av en rekke faktorer, inkludert dammens utforming, plassering og det omkringliggende miljøet. 

Føresetnader

For å redusere drukningsfaren må dammer i tettbygde områder ha slake kanter og være grunne innerst mot land. Dype dammer må sikres med gjerde, vegetasjonsbuffer eller lignende. Dersom vatnet som blir tilført dammen er svært forureina, kan det vere formålstenleg å reinse vatna før det blir sleppt ut i dammen. Algevekst er eit problem i næringsrikt, stilleståande vatn. Tiltak som sirkulerer eller fører oksygen inn i vatnet reduserer problematikken . Dammane kan vere arealkrevjande og krev vedlikehald som tilsyn med eventuelle pumper for vassirkulasjon og oksygentilførsel, fjerning av sediment, søppel, uønskt plante- og algevekst. Det er viktig å sikre tilkomst for vedlikehald. Dammar må også gjerne tømmast med jamne mellomrom.

Tilleggseffektar tiltaket kan gi

  • Mikroklima: Tre og vegetasjon bidrar til lokal klimaregulering ved å gi le mot regn, vind eller sterk sol og ved å redusere høge sommartemperaturar. Også opne vassflater har ein svalande effekt om sommaren.

  • Rensing av vatn: Ein overvassdam har evna til å skilje ut forureining, ved hjelp av mekanismar som sedimentering, adsorpsjon og mikrobiologisk nedbrytning
  • Naturoppleving, rekreasjon, mental og fysisk helse: Grøne omgivnader kan stimulere til auka fysisk aktivitet og redusere stress og psykisk helseplagar.

  • Utdanning og læring: Utvikling, leik og læring i og om natur stimulerer til kognitiv utvikling og motoriske ferdigheiter.

Nyttige lenker

Relevante berekraftsmål

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid