Naturbaserte løysingar ved busetnad og infrastruktur

Regnbed

Betydinga av tiltaket for klimatilpasing

Eit regnbed er ei tilplanta søkking i terrenget der overvann dryges og blir infiltrert. Dette bidrar til å halde oppe eit stabilt grunnvassnivå. Regnbed ofte er beplantet med stauder.

Regnbed har fleire fordeler. De kan forhindre eller redusere oversvømmelser, fange opp forurensning og bidra til økt naturmangfold. Vegetasjonen som plantes rundt har effekter som større infiltrasjonskapasitet, rensing av vann og luft, og det beskytter overflaten mot erosjon. 

Klimautfordringar tiltaket kan bidra til å løyse

  • Overvatn, ved infiltrasjon og dryging

Korleis styrkar tiltaket biologisk mangfald

Et regnbed forsterkar grønnstrukturen og aukar biodiversiteten i byane. Det kan vere habitat for både vass- og landslevande artar, bidra til å binde saman grøne område og ein kan sørgje for planting av raudlista artar. 

Føresetnader

Det må sikrast tilstrekkeleg fall (minimum 2%) mot regnbed slik at vatnet hamnar der det er planlagt. For å unngå slitasje bør regnbed i nærleiken av leikeområde vernast med gjerde. Plassering langs ytterkantane av eit område gir også redusert slitasje samanlikna med sentralt plasserte regnbed. Grus og forureiningsstoff kan samlast ved innløpet til regnbedet ved hjelp av "slamlomme". Svartelista planter skal ikkje brukas i regnbed og linende tiltak.

Andre effektar tiltaket kan gi

  • Reinsing av vatn: Jord, plantar og mikroorganismar jobbar saman i naturen sitt eige reinsesystem.

  • CO2-opptak og lagring: Gjennom fotosyntesen blir CO2 lagra som karbon over og under bakken. Så mykje som 80% av karbonet som blir bunde blir lagra i jordsmonnet.

  • Naturoppleving, rekreasjon, mental og fysisk helse: Grøne omgivnader kan stimulere til auka fysisk aktivitet og redusere stress og psykisk helseplagar.

  • Utdanning og læring: Utvikling, leik og læring i og om natur stimulerer til kognitiv utvikling og motoriske ferdigheiter.

Nyttige lenker

Relevante berekraftsmål

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid