Denne veilederen er tiltenkt saksbehandlere i kommunen. Veiledningen består av eksempler på hvordan kommunen som planmyndighet kan bidra til å ivareta naturtyper som påvirkes av klimaendringene. Veilederen er ikke uttømmende, men inkluderer også naturtyper som har betydning for å dempe virkninger av klimaendringer i andre deler av samfunnet.

Grunnlaget for denne veilederen kommer fra et pilotprosjekt gjennomført av Fylkesmannen i Troms, Trøndelag og Sogn og Fjordane.

Klimatilpasning som del av naturforvaltningen

Klimaet spiller en viktig rolle for det biologiske mangfoldets livsvilkår. Arter og naturtyper påvirkes både direkte og indirekte, og for å sikre naturmangfoldet er klimatilpasning en nødvendig del av naturforvaltningen.

Natur og naturbaserte løsninger vil også være viktige for å dempe virkningene av klimarelaterte faktorer som flom, skred, overvann, avrenning m.m. i andre deler av samfunnet.

Naturtype og konsekvens må omtales og vurderes i planene hvis det er relevant. Planmyndigheten må vurdere hvilke naturtyper det er relevant å omtale ut ifra tematikken på planen.

Hvilke naturtyper må dere ta hensyn til?

Her kan dere velge aktuelle naturtyper og underkategorier. Listen er ikke uttømmende.