Denne veilederen er tiltenkt saksbehandlere i kommunen. Veiledningen består av eksempler på hvordan kommunen som planmyndighet kan bidra til å ivareta naturtyper som påvirkes av klimaendringene. Veilederen er ikke uttømmende, men inkluderer også naturtyper som har betydning for å dempe virkninger av klimaendringer i andre deler av samfunnet.

Grunnlaget for denne veilederen kommer fra et pilotprosjekt gjennomført av Fylkesmannen i Troms, Trøndelag og Sogn og Fjordane.

Klimatilpasning som del av naturforvaltningen

Klimaet spiller en viktig rolle for det biologiske mangfoldets livsvilkår. Arter og naturtyper påvirkes både direkte og indirekte, og for å sikre naturmangfoldet er klimatilpasning en nødvendig del av naturforvaltningen.

Natur og naturbaserte løsninger vil også være viktige for å dempe virkningene av klimarelaterte faktorer som flom, skred, overvann, avrenning m.m. i andre deler av samfunnet.

Ivareta klimautsatte arter og naturtyper

Sikre at arter og naturtyper som er trua av klimaendringer (jamfør rødlister for arter og naturtyper) vurderes i planlegging.

Planlegg for endringer i naturen og sikre robuste økosystem

Sikre store, varierte og sammenhengende naturområder som minsker sårbarheten til arter, og korridorer som binder disse områdene sammen og sikrer mulighet for forflytning.

Legg til rette for at arter kan tilpasse seg gjennom naturlig seleksjon ved å sikre store nok populasjoner/bestander og genetisk variasjon gjennom blant annet å ta vare på trua arter og deres leveområder.

Sikre natur som bidrar til å dempe andre klimavirkninger

Ivareta og legg til rette for naturbaserte løsninger for klimatilpasning for å møte utfordringer som flom, skred, overvann, avrenning m.m. ved å sikre relevante naturområder.

Sørg for å ivareta vinn-vinn løsninger for naturmangfold og klimatilpasning og inkluder vurderinger av andre samfunnsnytter ved naturbaserte løsninger.

Se utslipp av klimagasser og klimatilpasning i sammenheng

De to temaene bør vurderes i sammenheng for å identifisere potensielle konflikter i strategier og tiltak, foreta avveininger og prioriteringer mellom utslippsreduserende tiltak og tilpasningstiltak, og identifisere vinn-vinn-tiltak.

Sikre vurderinger av samlet belastning

Klimaendringene virker sammen med mange andre påvirkninger og det er den samlede belastningen som avgjør, derfor må alle påvirkningene på natur sees i sammenheng.

Naturtype og konsekvens må omtales og vurderes i planene hvis det er relevant. Planmyndigheten må vurdere hvilke naturtyper det er relevant å omtale ut ifra tematikken på planen.

Hvilke naturtyper må dere ta hensyn til?

Her kan dere velge aktuelle naturtyper og underkategorier. Listen er ikke uttømmende.