Åpen flomfastmark omfatter åpne fastmarksarealer i flomsonen langs elver og innsjøer som jevnlig blir satt under vann.

Flommarka er åpen fordi vannets forstyrrelseseffekt (vannføring, erosjon og sedimentasjon) er så sterk at trær ikke klarer å etablere seg. Den omfatter sjeldne og spesialiserte planter og plantesamfunn, med flere pionerarter som er konkurransesvake og avhengige av lite forstyrrelser.

Flere rødlistede planter er sterkt knyttet til åpen flomfastmark, samtidig som den også er viktige rasteplasser for trekkfugl, særlig vadefugl.

Om naturtypen i Artsdatabanken:

Økosystemtjeneste

  • reduserer flomtopper og er viktig for å redusere erosjon rundt vassdrag og sikre bebyggelse og infrastruktur
  • oversvømte elvesletter kan holde på nitrogen og derfor bedre vannkvaliteten

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid