Ferskvann utgjør 1 prosent av jordens overflate. Elver og bekker er viktig leveområder for insekt, fugl, fisk og pattedyr. Kantvegetasjon nær vassdrag motvirker erosjon og er viktig leveområde og spredningskorridor for mange arter.

Om naturtypen i Artsdatabanken:

Økosystemtjenester

  • drikkevann
  • vanning av landbruksareal
  • vannkraftproduksjon

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid