Driftvollene er bygget opp av tang og tare som er skylt på land. Naturtypen har et stort og særpreget artsmangfold med flere rødlistede eller regionalt sjeldne insekter, og er viktig som rasteplass for fugler.

Om naturtypene i Artsdatabanken:

Økosystemtjenester

  • erosjonsbeskyttelse
  • tang og tare til jordforbedring og fôr
  • beiteressurs

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid