Fjell er områder over den klimatiske skoggrensa og utgjør 60 prosent av landarealet vårt.

Noen av naturtypene i fjellet er særlig avhengige av temperatur, snømengde og fordeling av snø i terrenget. Mange rødlistede arter er knyttet til kalkrike områder. Mange alpine ansvarsarter finnes bare i nord, andre finnes bare sør i Norge.

Økosystemtjenester

Rekreasjon, høsting og sanking.

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid