Fjellheier og lesider finnes i områder med relativt god klimatisk beskyttelse og voksemuligheter for busker, bærlyngarter, gress og urter. Heiene er flatere, mens lesidene ofte er sterkt skrånende.

Rabber og lavheier er knyttet til mark som vanligvis mangler eller har et tynt og ustabilt snødekke om vinteren. De finnes på avgrensede koller eller flater med lite snødekke og er betydelig mer utsatt for vind enn lesider.

I kalkrike fjellområder er naturtypen svært artsrik, og kan inneholde nasjonalt og regionalt sjeldne arter med rødlisteforekomster, særlig karplanter.

Om naturtypene i Artsdatabanken:

Økosystemtjenester

  • erosjonsbeskyttelse
  • vannstrøm-regulering

Konsekvenser av et endret klima

Økte temperaturer

Økte temperaturer vil sannsynligvis redusere utbredelsen av naturtypene fjellhei på grunn av gjengroing. De vil trolig få problemer med å etablere seg høyere oppe i fjellet fordi jordsmonnet ofte er skrinnere enn i lavalpin sone. Dette vil blant annet føre til reduksjon i vinterbeite for rein.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid