Flomskogsmark med gråor er områder i dalbunner langs elver som oversvømmes i perioder med flom. Naturtypen er avhengig av høy vannstand og jevnlig oversvømming.

Om naturtypen i Artsdatabanken:

Økosystemtjeneste

  • erosjonsbeskyttelse
  • vannrensing av næringssalter/miljøgifter
  • tar opp vann og reduserer flom
  • ved og tømmer
  • beiteressurs
  • pollinering
  • jakt

Konsekvenser av et endret klima

Konsekvenser av klimaendringer på flomskogmark.

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid