Der sjø og hav møter land. Ulik grad av oversvømming gir forskjellige og karakteristiske vegetasjonsbelter. Havstrand/kyst er knyttet til saltvann eller saltvannspåvirkede miljøer.

Økosystemtjeneste

  • benyttes til høsting av råstoff og mat
  • viktig buffer mot skader knyttet til havnivåstigning, stormflo og bølger på bebyggelse og infrastruktur
  • viktig for opptak og lagring av CO2

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid