Tang og tareskog vokser langs kysten. Naturtypen er viktig for biologisk mangfold og er blant annet bosted for krepsdyr, yngel og voksen fisk. Mange av de mindre dyrene i undervannsskogene er viktig næringsgrunnlag for større fisk og krepsdyr.

Om naturtypene i Artsdatabanken:

Økosystemtjenester

  • Reduserer dønninger og beskytter nedre del av sandstrendene. Kan derfor bidra til å beskytte bebyggelse og infrastruktur.
  • Avrevne tareplanter inngår i driftvoller som legger seg i fjæra med stort mangfold.
  • Rensing av næringssalter fra avrenning fra jordbruksareal og miljøgifter fra andre forurensningskilder.
  • Norske tareskoger utgjør en betydelig del av Europas samlede arealer av blå skog, med stort opptak og lagring av CO2, jevngodt med tropisk regnskog.

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid