Ålegras vokser på sjøbunnen i strandsonen og er viktig oppvekstområde for fiskeyngel, blant annet kysttorsk, og beiteområde for fugl.

Om naturtypen i Artsdatabanken:

Økosystemtjenester

  • Marine undervannsenger er fotosyntetiserende oksygenproduserende, inngår i blå skog med lagring og opptak av CO2.
  • Er oppvekstområder for fisk og andre arter og er således viktig for kommersiell aktivitet i området. Det biologiske mangfoldet er stort med mye påvektsorganismer og store individantall og rotsystemet tilfører oksygen og til sjøbunn og bidrar til biodiversitet i sedimenter.
  • Viktige næringsområder for ender og svaner

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid