Delta er blant de mest artsrike naturtypene vi har. De bygges opp av avsetninger i vann eller sjø, og noen er rester fra siste istid. Andre viktige deltaer er aktive delta og hevete delta.

Marine delta er viktige hekke- og rasteplasser for våtmarksfugl i fjordstrøk og brakkvannsmiljøet har spesialiserte arter. Ved at vanntransporterte partikler avsettes i deltaet så beskyttes det marine miljø.

Om naturtypen i Artsdatabanken:

Økosystemtjenester

  • rensing av næringssalter fra avrenning fra jordbruksareal og miljøgifter fra andre forurensningskilder
  • flombuffer og sikrer mot erosjon

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid