Myr er et økosystem med høy grunnvannsstand. Naturtypen dannes ved akkumulering/opphoping av torv fra nedbryting av torvmose. Nedbrytingen skjer uten tilgang på oksygen (ved anaerobe forhold). Områdene blir oksygenfrie når vannstanden er høy og det er rikelig tilgang på vann.

Flere av naturtypene av myr er listet som sårbare eller truede i Norsk rødliste for naturtyper (2018).

Økosystemtjenester

  • fungerer som svamper og renser vann
  • regulerer avrenning fra våtmarkssystemer ved opptak av vann i sumpjord, torv og torvmoser og fungerer som en buffer mot flomtopper
  • erosjonsbeskyttelse

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid