Gjelder her naturtypene (etter NiN 2.0) Slåttemark, Slåttemyr, Kystlynghei, Boreal hei.

Semi-naturlig mark er natur som er påvirket og formet av mennesker.

Semi-naturlig mark er avhengig av aktiv hevd, og omfatter kystlynghei, boreal hei, parklandskap, fuktenger, naturbeitemark, erstatningsbiotop, hagemark, slåtte- og beitemyr, slåttemark, lauveng, tresatt kulturmark, høstingsskog og beiteskog. Mange av naturtypene i seminaturlig mark er trua (rødlista 2018), og 24 prosent av truede arter finnes i kulturmark (rødliste 2015).

Slåttemark, slåttemyr og kystlynghei er utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven og skal forvaltes i tråd med bestemmelsene i lovens kap. 6.

Kystlynghei er treløse heisamfunn med lyng, gress, siv og starr - dominert av dvergbusker, oftest røsslyng. Kystlynghei holdes i hovedsak i hevd med brenning og beite. Boreal hei er som en kystlynghei, men uten at brennes. Naturtypene er først og fremst truet av gjengroing som følge av opphørende hevd, men også nedbygging og oppdyrking.

Om naturtypene i Artsdatabanken:

Økosystemtjeneste

  • pollinering 
  • karbonlagring i jordsmonnet
  • beiteressurs

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid