Sanddyner langs kysten inneholder en rekke spesialiserte arter av planter og sopp og en rekke sjeldne og rødlista arter, særlig varmekjære arter i sørlige deler av Norge. Sanddynemark og sandstrender har også vist seg å være viktige brohoder for naturlig innvandrende arter til Norge, spesielt karplanter.

Om naturtypene i Artsdatabanken:

Økosystemtjenster

  • Sikrer mot kysterosjon ved å dempe bølgepåslag

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid