Skog dekker ca 38 prosent av Norges areal og har stor betydning for biologisk mangfold. Ca 48 prosent av de truede artene er knyttet til skog, og 12 skogtyper er rødlista. Skog og forvaltning av skog er også viktig for en rekke viktige områder som klima, samfunnssikkerhet og befolkningens adgang til rekreasjonsområder.

I kommunal planlegging vil det være viktig bl.a. å søke å ivareta de mest trua naturtypene i skog og hensynet til samfunnssikkerhet. Det meste av skogen vil forvaltes etter sektorlovverket i skogbruket.

Økosystemtjeneste

  • naturmangfold; gener, arter og naturtyper
  • opptak og lagring av karbon
  • flomdemping, beskyttelse mot jord- og snøras
  • produksjon av tømmer og bioenergi
  • produksjon av vilt, bær og sopp
  • viktig arena for rekreasjon

Dette er bare et lite utvalg av viktige økosystemstjenester i skog. Mer kunnskap i denne rapporten fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM):

Konsekvenser av et endret klima

Tiltak

Under presenteres eksempler på noen mulige tiltak. Disse må veies opp mot andre hensyn, og listen er ikke uttømmende.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid